Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství upravuje Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 7/2023. Vyhláška byla vydána na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu správy místního poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je poplatníkem?

Poplatek  má charakter daně a platí ho

-          fyzická osoba, která je přihlášená v obci (k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel nebo k pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR),

-          vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,  ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce včetně přilehlých částí: Březinka, Herlify, Jilemník, Klanečná, Květnov, Mírovka, Poděbaby, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Termesivy, Veselice, Zbožice.  Na rozdíl od předchozích let může být od 1. 1. 2022 poplatníkem také právnická osoba, svěřenský fond, podílový fond apod.

Jak splnit ohlašovací povinnost?

Do 30 dnů ode dne přihlášení k pobytu v obci je poplatník (nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník) povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku a uvést své jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození,  datum přihlášení a místo pobytu.  Stejnou ohlašovací povinnost má i občan nebo právnická osoba, která se stala vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci na území města. V případě, že dojde ke změně místa pobytu, změně vlastníka věci apod., je poplatník povinen  tuto změnu oznámit správci poplatku rovněž do 30 dnů.

Jaká je sazba poplatku?

Sazba poplatku na rok 2024 činí 840 Kč na osobu a rok. Poplatek ve výši 840 Kč za rok je povinen uhradit také vlastník bytu, rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, pokud v nich není přihlášená žádná fyzická osoba. Výši sazby schvaluje zastupitelstvo města vždy před koncem roku na každý následující kalendářní rok.

Existují nějaké úlevy od poplatku?

Děti do jednoho roku jsou od poplatku zcela osvobozeny a děti od 1 do 18 let platí snížený poplatek ve výši 420 Kč, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší 18 let. Poplatníci nad 70 let platí snížený poplatek ve výši 672 Kč za rok, a to od počátku kalendářního roku, ve kterém dovrší 70 let. Snížení poplatku pro vyjmenované věkové skupiny provede správce poplatku automaticky.

Existují osvobození od poplatku?

Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří byli umístěni do dětského domova, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory apod. Dále poplatek neplatí poplatníci po dobu výkonu trestu odnětí svobody či vazby. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří prokazatelně více než 6 měsíců pobývají nepřetržitě v zahraničí nebo ve zdravotnickém zařízení poskytujícím lůžkovou péči.

Od poplatku je osvobozena osoba, jejíž poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v Havlíčkově Brodě, ale zároveň je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, kde má bydliště.

Od poplatku jsou osvobozeny všechny osoby, jejichž poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a stavba se nachází na pozemkové parcele vymezené územním plánem jako zahrádkářská osada.

V jaké lhůtě je poplatník povinen nárok na osvobození u správce poplatku uplatnit ?

Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku nejpozději do 30 dnů od změny (nebo od vzniku skutečnosti, která nárok na osvobození zakládá).

Jak poplatek zaplatit?

Poplatek je  splatný jednorázově do 30.  června  kalendářního roku.

Poplatek lze platit:

-          poštovní poukázkou. Poštovní poukázky k úhradě poplatku rozesílá správce poplatku během  května, nejpozději počátkem června. Pokud poplatník z nějakého důvodu neobdrží poštovní poukázku, je povinen si potřebné údaje k zaplacení poplatku zjistit sám a poplatek ve lhůtě stanovené vyhláškou uhradit.

-          bezhotovostním převodem na účet města Havlíčkův Brod č. 2773180217/0100 u KB H. Brod. K identifikaci platby je velice důležitý variabilní symbol, který je nezbytné při platbě uvést.

-          v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Havlíčkův Brod (přízemí budova V Rámech 1855 nebo přízemí budova Pražská 2954). Při placení lze použít předtištěnou poštovní poukázku nebo je nutné si zjistit variabilní symbol pro platbu.

-        prostřednictvím SIPO.

Jaké jsou sankce v případě nezaplacení poplatku?

V případě nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit tento včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na dvojnásobek.

Jaké jsou kontakty na správce poplatku ?

Správcem poplatku je ekonomický odbor Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, telefon: 569 497 237 (paní Pekařová, e-mail adresa: spekarova%z%muhb.cz ), 569 497 244 (paní Jonáková, e-mail adresa: ljonakova%z%muhb.cz)

Případné závady ve svozu komunálního odpadu lze nahlásit na telefonním čísle 800 183 549 (Technické služby Havlíčkův Brod, bezplatná linka).

 

Postranní menu