Kontakt na osoby vykonávající agendu sociální práce:

Mgr. Marek Topolovský - tel.: 569 497 143, e-mail: mtopolovsky%z%muhb.cz

Mgr. Renata Součková, DiS. - tel.: 569 497 291, e-mail: rsouckova%z%muhb.cz

 

Sociální práce

sociální pracovníci ji provádějí dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a realizují zejména tyto činnosti:
 
 • zajišťují osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,
 • koordinují poskytování sociálních služeb a poskytují odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracují se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky,
 • na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťují, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovávají možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sdělují neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,
 • na území svého správního obvodu koordinují poskytování sociálních služeb a realizují činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracují s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.
 • na základě souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, jsou oprávněni v souvislosti s plněním úkolů vstupovat do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce.
 • v souvislosti s výkonem činností sociální práce jsou povinni vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
 • spolupracují s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
 • vykonávají sociální šetření, zabezpečují sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťují potřeby obyvatel obce a kraje a koordinují poskytování sociálních služeb.

 

Dle zákona č. 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů zejména tyto činnosti:

 • vykonávají činnosti sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné nouzi a osobám společně posuzovaným
 • vyhledávají aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí a, nebo se ve stavu hmotné nouze nacházejí
 • snaží se nalézt a dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich nepříznivé situace a informují každou osobu o možných postupech a zapojují ji do řešení její situace a vedou ji k vlastní zodpovědnosti
 • spolupracují při řešení nepříznivé sociální situace s orgánem pomoci v hmotné nouzi, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi
 • vedou Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí

 

Kromě uvedených činností se úsek sociálních služeb a prevence zabývá problematikou národnostních menšin a etnik a realizuje protidrogovou politiku v rámci obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.

Postranní menu