Kontakt na osobu vykonávající agendu Institutu zvláštního příjemce:

Mgr. Petr Fichtner - tel.: 569 497 251, e-mail: pfichtner%z%muhb.cz

 

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění (důchodu)

Institut zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen důchodu) slouží zejména k zajištění možnosti přijímat důchod, pokud toho sám poživatel důchodu (důchodce) není schopen, nebo k zajištění řádného využívání důchodu, pokud důchodce nakládá s důchodem neúčelně, čímž poškozuje sebe či vyživované osoby.

K ustanovení zvláštního příjemce důchodu se přistupuje v případech, kdy není vhodné poživatele důchodu omezit ve svéprávnosti, ale je třeba zajistit příjem důchodu nebo řádné nakládání s ním. Ustanovit zvláštního příjemce důchodu je také možné na dobu, kdy probíhá soudní řízení o omezení svéprávnosti žadatele o důchod nebo poživatele důchodu. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu zasahuje méně do práv
a povinností důchodce nežli omezení jeho svéprávnosti a zpravidla bývá vyřízeno rychleji než soudní řízení.

Zvláštního příjemce důchodu ustanovují na žádost obecní úřady podle místa trvalého pobytu žadatele. Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu se řídí zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní příjemce důchodu se ustanovuje zásadně ve dvou případech:

  1. pokud by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, nebo
  2. pokud oprávněný (poživatel důchodu), popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat. V tomto případě se vyžaduje souhlas poživatele důchodu, je-li toho vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen.

O ustanovení zvláštního příjemce důchodu může požádat jak poživatel důchodu, tak osoba, která si přeje být zvláštním příjemcem ustanovena. Osoba, která má být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu, s tímto musí souhlasit (nelze nikoho ustanovit zvláštním příjemcem důchodu proti jeho vůli).

Zvláštní příjemce důchodu je povinen důchod používat ve prospěch poživatele důchodu, resp. podle jeho pokynů, jedná-li se o problém s přijímáním důchodu na straně důchodce. Zvláštní příjemce důchodu podléhá kontrole obecního úřadu, který jej ustanovil. To znamená, že je povinen prokázat nakládání s přijímaným důchodem
a provést vyúčtování.

Postranní menu