Městský úřad

Elektronická podatelna

Město Havlíčkův Brod zřídilo elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Elektronická podání lze podat:

  • prostřednictvím elektronické podatelny na e-mailovou adresu:

epodatelna%z%muhb.cz

  • na technickém nosiči dat  na podatelně Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 57 
    (povolený typ technického nosiče: USB disk nebo na CD/DVD)

Formáty datových zpráv a příloh:
.doc
(Microsoft Word od verze 97), .pdf (Acrobat Reader), .xls (Microsoft Excel od verze 97), .rtf, .txt, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .zip,

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy: 10 MB

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů:

             Hana Semrádová, referentka

             Petra Čejková, referentka

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)

Elektronická podatelna potvrdí přijetí podání podepsaného zaručeným elektronickým podpisem e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele. 

Vzor potvrzení podepsaného podání:


"Vaše podáni ........ bylo přijato dne 2005-01-11 10:57:19 k dalšímu zpracováni."

 

Pokud je na elektronickou podatelnu doručen neúplný nebo poškozený dokument tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně u něj lze určit kdo jej odeslal, elektronická podatelna vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a vyžádá si jeho nové zaslání. Pokud je na elektronickou podatelnu doručen neúplný nebo poškozený dokument tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně u něj nelze určit kdo jej odeslal, elektronická podatelna tento dokument nezpracovává.

 

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Postranní menu