Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR

Program regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod

Historické jádro města Havlíčkův Brod bylo prohlášeno za památkovou zónu usnesením Východočeského krajského národního výboru ze dne 17. 10. 1990. Vyhláška o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 1990.  

Město Havlíčkův Brod má od roku 1996 zpracovaný Program regenerace městské památkové zóny Havlíčkova Brodu. V současné době aktuální dokumentace Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod byla zpracována Ing. arch. Jiřím Markem v roce 2022 a schválena zastupitelstvem města dne usnesením č. 171/22 ze dne 12. 9. 2022.

Díky zpracovanému a schválenému Programu regenerace městské památkové zóny, mohou vlastníci nemovitých kulturních památek, nacházejících se v městské památkové zóně, žádat o dotaci na jejich obnovu z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury.

Výzva k předkládání žádostí o podporu z Programu regenerace MPR a MPZ ČR je každoročně vyhlašována v měsících červenci  - srpnu především na webových stránkách města a v Havlíčkobrodských listech. Vlastníci kulturních památek mohou žádat o dotaci z Ministerstva kultury prostřednictvím oddělení řízení projektů Městského úřadu Havlíčkův Brod vždy do konce září roku předcházejícímu roku poskytnutí dotace. Vlastníky památkově chráněných objektů mohou být jak fyzické tak právnické osoby, církve či město. Dotaci z MK ve výši max. 50% uznatelných nákladů na obnovu je možné získat na základě žádosti a požadovaných příloh, akce obnovy musí být realizována v roce poskytnutí dotace.

O podání žádosti do tohoto dotačního programu a jeho podmínkách se mohou potencionální žadatelé informovat na oddělení řízení projektů Městského úřadu Havlíčkův Brod, pracovišti V Rámech. Podrobné informace k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón lze nalézt na webových stránkách Ministerstva kultury na adrese www.mkcr.cz  – Granty a dotace – Památky – Program regenerace MPR a MPZ.

Mapa městské památkové zóny je k dispozici zde.

Postranní menu