Kontakt na osoby vykonávající agendu školství:

Bc. Jana Králová - tel.: 569 497 352, e-mail: jkralova%z%muhb.cz

Bc. Petra Hoffmanová - tel.: 569 497 351, e-mail: phoffmanova%z%muhb.cz 

Marie Švecová - tel.: 569 497 356, e-mail: msvecova%z%muhb.cz

 

Úsek školství vykonáváv přenesené  působnosti státní správu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává a předkládá krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem školství a krajskými normativy, rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu,  shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti.

V samostatné působnosti úsek školství  zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů - vymezuje školské obvody spádových škol, zabezpečuje podklady ve věci zápisu, změny a výmazu škol a školských zařízení do rejstříku vedeného MŠMT ČR, zabezpečuje podklady ve věci povolování výjimek z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ a oddělení MŠ,  zabezpečuje agendu školských rad, zajišťuje konkurzní řízení na funkci ředitele školské příspěvkové organizace, navrhuje zřizovateli zajištění a přijmutí opatření na základě výsledků kontrol České školní inspekce, zabezpečuje organizaci zápisu dětí do 1. ročníků ZŠ a tříd MŠ na příslušný školní rok.

Dále úsek školství v samostatné působnosti připravuje podklady pro plnění úkolů zřizovatele ke školským příspěvkovým organizacím vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provádí průběžnou kontrolu dodržování výživových norem školních jídelen a zajišťuje metodickou pomoc pro oblast školství v rámci POIII.

Postranní menu