Odbor Obecní živnostenský úřad zajišťuje veškeré činnosti v rozsahu stanoveném: 

 • zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živností, tj. živností ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné) a živností koncesovaných zejména:
  • zabezpečuje příjem a vyřízení ohlášení živností, provádění změn, přerušení a rušení živnostenských oprávnění na základě žádosti podnikatelských subjektů (fyzických a právnických osob)
  • zajišťuje prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM) předání podkladů na další zákonem stanovené úřady
  • provádí právní poradenství v oblasti živnostenského podnikání, včetně předpisů souvisejících
  • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá sankce za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem
  • spolupracuje s dalšími orgány státní správy, státního odborného dozoru a kontroly
 • zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění:
  • eviduje zemědělské podnikatele (fyzické a právnické osoby)
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, provádí veškeré změny
  • rozhoduje o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • pro uvedené úkony zajišťuje i vybírání správních poplatků a veškeré administrativní práce spojené s výše uvedenými činnostmi
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Czech POINT, zajišťuje asistovaný přístup do ISDS, provádí autorizovanou konverzi dokumentů
 • provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

 

Postranní menu