Místní poplatek za užívání veřejného prostranství upravuje Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č.  8/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen „Vyhláška“). Vyhláška byla vydána na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu správy tohoto místního poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Co je veřejné prostranství ?

Podle ustanovení § 34 zákona o obcích jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V článku 3 Vyhlášky jsou vyjmenována místa, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství. Přesná identifikace pozemků je uvedena v příloze č. 1 Vyhlášky.

Co je předmětem poplatku ?

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá výhradně za zákonem stanovené formy tzv. zvláštního užívání veřejného prostranství. Těmito formami jsou:
-  provádění výkopových prací
-  umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
-  umístění stavebních nebo reklamních zařízení
-  umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
-  umístění skládek
-  vyhrazení trvalého parkovacího místa
-  užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce

Kdo je poplatníkem ?

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způbem vyjmenovaným v předchozím odstavci.  

Jaká je sazba poplatku ?

Sazby poplatku za jednotlivé způsoby užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v článku 5 Vyhlášky.  Poplatek se platí za každý započatý m2 a den.  

Jak splnit ohlašovací povinnost ?

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději do 15 kalendářních dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání po dobu kratší než 2 dny nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

Na co musí  poplatník pamatovat ?   

Poplatek za užívání veřejného prostranství není právním titulem k užívání pozemku ve vlastnictví jiného, nenahrazuje tedy souhlas  či dohodu s vlastníkem pozemku o jeho užívání. V případě užívání pozemních  komunikací jiným než obvyklým způsobem je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. Může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný také souhlas příslušného orgánu Policie ČR. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

Jaká je splatnost poplatku ?

Poplatek je u krátkodobého užívání veřejného prostranství splatný v den ukončení užívání. Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů  je poplatek splatný do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.  

Jaké jsou sankce v případě nezaplacení poplatku ?

Včas neodvedené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek.

Kdo je osvobozen od placení poplatku ?

Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Poplatek neplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P za vyhrazení trvalého parkovacího místa.
Od poplatku je dále osvobozen:
a)    zábor veřejného prostranství, které je užíváno jeho vlastníkem nebo na základě smluvního vztahu s jeho vlastníkem,
b)    zábor veřejného prostranství na tržišti na Havlíčkově náměstí a Smetanově náměstí uživatelem, který má uzavřen smluvní vztah s provozovatelem  tržiště,
c)    užívání veřejného prostranství při odstraňování havárií inženýrských sítí, a to po dobu prvních dvou dnů užívání,
d)    zábor veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení nebo skládky při opravách či stavebních úpravách nemovitostí, a to po dobu prvních 14 dnů užívání,
e)   zábor veřejného prostranství pro umístění skládky, pokud celková doba záboru veřejného prostranství nepřesáhne 24 hodin,
f)    užívání veřejného prostranství v případě oprav, modernizace a rekonstrukce místních   komunikacífinancovaných z rozpočtu města nebo jím zřízených příspěvkových organizací,
g)   užívání veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro  poskytování pohostinských služeb

Kontakt:  

Ing. Markéta Firychová, telefon: 569 497 177, e-mail: mfirychova%z%muhb.cz 

Postranní menu