NAROZENÍ 

Vyřízení rodného listu pro nově narozené dítě

Narození dítěte oznamuje matričnímu úřadu zdravotnické zařízení, v jehož místě byl porod ukončen. Matriční úřad po obdržení hlášení o narození přidělí rodné číslo a po doložení příslušných dokladů rodičem dítěte vystaví rodný list, a to nejpozději do 30 dní od obdržení všech zákonem stanovených dokladů k vydání rodného listu.

Vyřízení nového rodného listu dítěte narozeného za trvání manželství rodičů

  • oddací list (originál nebo úředně ověřená fotokopie),
  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad rodiče, který o rodný list žádá
  • prohlášení o jménu dítěte

 Vyřízení nového rodného listu dítěte narozeného mimo manželství

  •  originál zápisu o určení otcovství před matričním úřadem nebo před soudem (v případě nezletilých rodičů),
  •  platný občanský průkaz nebo cestovní doklad rodiče, který o rodný list žádá
  • prohlášení o jménu dítěte

 Vyřízení nového rodného listu dítěte, jehož otec není znám

  • rodný list matky (originál nebo úředně ověřená fotokopie),
  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad matky,
  • je-li matka dítěte rozvedená, předloží rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci,
  • je-li matka dítěte ovdovělá, předloží úmrtní list manžela.

Rodičům – cizím státním příslušníkům doporučujeme již před narozením dítěte kontaktovat matriční úřad, z důvodu předložení dokladů potřebných k vystavení rodného listu dítěte.

Vydání prvního rodného listu je zdarma. 

 

 

Postranní menu