Užívání ženského příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice, tj. v mužském tvaru

Při zápisu narození dítěte (u novorozence) lze na žádost rodičů podle § 69 odst. 3 zákona o matrikách uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru. Žádost lze podat u matričního úřadu podle místa narození dítěte. 

Zároveň mohou rodiče, kteří nejsou manželé a určují otcovství k  nenarozenému dítěti, při zápisu požádat o zápis příjmení v mužském tvaru. Dítě tak automaticky po narození může užívat příjmení v mužském tvaru, aniž by rodiče činili prohlášení znovu osobně před matričním úřadem po narození dítěte. Rodiče – manželé i nadále musí učinit žádost o zápis příjmení v mužském tvaru po narození dítěte před matričním úřadem.

Na základě žádosti rodičů podle § 69a odst. 2 zákona o matrikách lze uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li jeho příjmení zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Žádost lze podat u kteréhokoliv matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky, který jej do 3 dnů postoupí matričnímu úřadu, v jehož knize narození je dítě zapsáno. Žádost lze podat pouze jednou, veškeré další žádosti jsou posuzovány jako změna příjmení ve správním řízení se správním poplatkem 3000 Kč.

Podle § 69a odst. 1 zákona o matrikách na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru. Žádost lze podat u kteréhokoliv matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky, který jej do 3 dnů postoupí matričnímu úřadu, v jehož matriční knize je zápis učiněn. Žádost lze podat pouze jednou, veškeré další žádosti jsou posuzovány jako změna příjmení ve správním řízení se správním poplatkem 3 000 Kč.

 K prohlášení žadatel předloží:

 • Občanský průkaz,
 • Originál matričního dokladu, je-li:
  • Svobodný – rodný list,
  • Žijící v manželství nebo rozvedené – oddací list,
  • Žijící v partnerství nebo bylo-li partnerství zrušeno – doklad o partnerství,
  • Ovdovělý – úmrtní list.

 Rodiče nezletilého dítěte předloží:

 • Občanské průkazy,
 • Originál oddacího listu, případně originály svých rodných listů,
 • Originál rodného listu dítěte,
 • Doklad o státním občanství dítěte (občanský průkaz),
 • Písemný souhlas druhého rodiče, žádá-li pouze jeden z rodičů.

Pokud se na matriční úřad dostaví pouze jeden z rodičů, je nutné, aby byl podpis druhého rodiče na prohlášení úředně ověřen.

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít.

Postranní menu