Důležité změny v evidenci motorových vozidel

za porušení zákona může být udělena pokuta až do výše 30.000 Kč.

Změny v evidencích malých motocyklů.

Od platnosti zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na poz. komunikacích atd.  uplynulo již několik let, přesto mnoho vlastníků malých motocyklů „ Pionýrů“ nesplnilo povinnost vyplývající z § 89 odstavce 5 tohoto zákona  a do 3 let od účinnosti zákona neuvedlo v soulad skutečné údaje s údaji v registru vozidel. Z takzvané „přeregistrace“ vyplývala výměna registrační značky (lisovaná místo malované), vystavení technických průkazů (velkého a malého) a upřesnění některých údajů dosud neevidovaných!

Podmínkou pro tuto přeregistraci (pro původní vlastníky zcela zdarma) je:

-      původní doklad - technické osvědčení (knížečka),

-      protokol o pravidelné prohlídce v STK po roce 2002, či evidenční kontrola z STK,

-      doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení),

-      doklad totožnosti. 

Změny v uložení vozidla do depozitu.

Od 01.07.2006  platí nová právní úprava zákona č. 56/2001 Sb.: § 13 odst.3, která omezuje dočasné vyřazení vozidla z provozu tzv. „depozit“ na dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (1 rok) a to s platností od 1.7.2006 i na vozidla „deponovaná“ ještě před tímto zákonem! 

Dle zák.č. 56/2001 Sb., navrhujeme v tomto případě tři možnosti řešení: 

1.       K uvedení vozidla do provozu je třeba:

-      platný doklad totožnosti, 

-      živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku (pokud se jedná o práv. osobu),

-      technický průkaz s vyznačením platné technické prohlídky,

-      platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

-      vyřízení je bez poplatku

2.       K trvalému vyřazení vozidla z provozu je třeba:

-      platný doklad totožnosti,

-       živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku (pokud se jedná o práv. osobu),

-      technický průkaz,

-      doklad o ekologické likvidaci (vydaný oprávněnou firmou),

-      vyřízení je bez poplatku

3.       K prodloužení dočasného vyřazení vozidla o 6 měsíců (v odůvodněných případech) je třeba:

-      platný doklad totožnosti, 

-       živnostenský list,  nebo výpis z obchodního rejstříku (pokud se jedná o práv. osobu),

-      technický průkaz,

-      správní poplatek 100,- Kč.

Hrozí udělení pokuty?

Vzhledem k tomu, že zákonné lhůty pro provedení zde popsaných změn již uplynuly, nabádáme tímto všechny vlastníky vozidel, jichž se uvedené skutečnosti týkají, aby se dostavili na Městský úřad v Havlíčkově Brodě, odbor dopravy, úsek evidence motorových vozidel v úředních dnech (nejlépe pondělí a středa v době 08:00 do 16.30 hod.) k napravení současného stavu.

Pokud k nápravě uvedených nedostatků nedojde a správní orgán při následných řízení závadu v evidence zjistí, může být zahájeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a ve smyslu § 46 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jim může být udělena pokuta až do výše 30.000,- Kč.

Postranní menu