Nahlížení do matričních knih a sbírek listin

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav). 

Dále je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře. Sbírku listin vede matriční úřad pro knihu narození, knihu manželství, a knihu úmrtí za každý kalendářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.

Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře (§ 25 zákona o matrikách):

 1. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům, a dále zmocněncům těchto osob (za členy rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci),
 1. pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 2. statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 3. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé, a po dosažení 12ti let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení.

Nově podle ustanovení § 25b zákona o matrikách matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad, povolí nahlédnout do matriční knihy nebo v matriční knize vyhledávat a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí. U těchto záznamů tudíž není již nutné prokazovat oprávněnost, s výjimkou doslovného výpisu.

Nahlížení do matričních knih, které jsou již uloženy v archivech, je pak upraveno v ustanovení § 34 – § 41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chce nahlédnout. Jde-li o nahlížení do sbírky listin, která již byla předána matričním úřadem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu, obrátí se žadatel na tento úřad

Žadatel předloží:

 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin (žádost stačí vyplnit před matričním úřadem)
 • průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Genealogické (matriční) rešerše matrika Městského úřadu Havlíčkův Brod neposkytuje.

V případě, že žadatel v žádosti neuvede přesné údaje o matriční události, respektive uvede pouze údaje kusé, neúplné či blíže nespecifikované (například, že se prarodiče narodili mezi roky 1860 - 1890), není možné požadovaný zápis vyhledat.

Výše správních poplatků:

 • opis z matriky (=doslovný výpis osobám uvedeným v písm. a) až d) za poplatek 30 Kč/strana, za každou další stranu 10 Kč,
 • povolit nahlédnutí do matriky za poplatek 50 Kč / na 1 zápis,
 • vystavit matriční doklad za poplatek 300 Kč,
 • vyhledávat v matričních knihách nebo sbírkách listin za poplatek 200,- Kč za každou započatou hodinu

Postranní menu