MANŽELSTVÍ

Uzavírání manželství 

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Snoubenci mohou činit prohlášení o uzavření manželství před kterýmkoliv matričním úřadem.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. 

Manželství je možné uzavřít v těchto prostorách:

  • v obřadní síni
  • po dohodě na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu

Uzavření manželství v obřadní síni je bez poplatku.

Uzavření manželství na jiném vhodném místě za správní poplatek 3.000 Kč

Pro rezervaci termínu můžete využít online rezervační systém nebo nás můžete telefonicky kontaktovat.

V případě obřadů na jiném vhodném místě je důležité, aby zvolené místo bylo důstojné. Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice.

V případě obřadu pod širým nebem je nutno počítat také se špatným počasím a zajistit si například venkovní stan – na oddávajícího, matrikářku, snoubence a svědky nesmí pršet.

K vyřízení formalit v úředních hodinách se snoubenci dostaví osobně a předloží:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) 
  • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Pokud je osoba, která hodlá uzavřít manželství, cizincem, kontaktujte prosím matriku v souvislosti s předkládanými doklady.

Termín uzavření manželství bude s žadateli o sňatek dojednán po předložení veškerých potřebných dokladů a ověření jejich správnosti.

Snoubenci, kdy alespoň jeden z nich nemá trvalý pobyt na území České republiky, kromě výše uvedeného poplatku hradí navíc podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • 5 000 Kč, dle položky 12, písm. a), nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území České republiky, poplatek vybírá jen od jednoho ze snoubenců,
  • 3 000 Kč, dle položky 12, písm. b), z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, poplatek vybírá jen od jednoho ze snoubenců,
  • za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč, dle položky 12, písm. d).

Matriční úřad vydá oddací list nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo manželství uzavřeno, zpravidla ihned.

Občanský sňatek

Občanský sňatek lze uzavřít před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva. Prohlášení musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá.

 

Církevní sňatek

K uzavření církevního manželství předloží snoubenci doklady jako u sňatků civilních. K žádosti o uzavření církevního manželství předloží snoubenci oddávajícímu Osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení je platné 6 měsíců ode dne vydání. V této lhůtě je nutné manželství uzavřít.

Za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku uhradí 500 Kč, dle položky 12, písm. e),  podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Postranní menu