Kontakt na osoby vykonávající agendu náhradní rodinné péče, pěstounství:

Eva Kubátová DiS. - tel.: 569 497 258, e-mail: ekubatova%z%muhb.cz

Bc. Soňa Veselá DiS. - tel.: 569 497 269, e-mail: svesela%z%muhb.cz

 

Náhradní rodinná péče

V případě, že rodina nemůže, nechce nebo není schopna zabezpečit péči o děti a jejich výchovu, je optimálním řešením náhradní rodinná péče, která má vždy přednost před ústavní výchovou.

Náhradní rodinná péče, její formy jsou upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Proces zprostředkování náhradní rodinné péče se řídí zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní–ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

K institutům náhradní rodinné výchovy patří:

- osvojení

- pěstounská péče

- pěstounská péče na přechodnou dobu

- poručenství

- svěření do výchovy jiní fyzické osoby než rodiče

Do všech těchto forem náhradní rodinné výchovy může být dítě umístěno pouze na základě rozhodnutí soudu.

Osoba, která se chce stát pěstounem či osvojitelem musí dle zákona projít procesem zprostředkování a dále musí splnit tyto základní kritéria:

  • mít bydliště na území České republiky,
  • být trestně bezúhonná (za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestní čin, který směřoval proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestní čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte),
  • podat žádost u příslušného sociálního odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností (místně příslušný úřad je podle trvalého bydliště žadatele) o zprostředkování pěstounské péče, osvojení a doložit doklad o státním občanství, zprávu o zdravotním stavu, údaje o ekonomických a sociálních poměrech atp.

 

PROCES ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

PODÁNÍ ŽÁDOSTI - žádost podává žadatel v místě trvalého bydliště na sociálním odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář mají k dispozici na příslušném sociálním odboru nebo je také ke stažení na stránkách MPSV ČR.

SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ OÚ - obecní úřad obce s rozšířenou působností shromáždí ve spolupráci s žadatelem následující dokumenty: vyplněnou žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu; dotazníky k žádosti o zařazení do evidence žadatelů část A až D; doklad o státním občanství příp. povolení k trvalému pobytu na území ČR; kopii oddacího listu, příp. rozsudek o rozvodu manželství; zprávu o zdravotním stavu; zprávu o ekonomických a sociálních poměrech; opis z rejstříku trestů; potvrzení o příjmech; zprávu ze sociálního šetření v místě bydliště žadatelů.

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI OÚ - obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost a připojené doklady posoudí a žádost postoupí krajskému úřadu nebo zamítne.

ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ ZA ÚČELEM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PĚSTOUNSKÉ PĚČE A OSVOJENÍ

Odborné posouzení zahrnuje: psychologické vyšetření žadatelů, posouzení zprávy o zdravotním stavu žadatele posudkovým lékařem, přípravu žadatelů k přijetí dítěte do rodiny v rozsahu 48 hodin (u pěstounské péče na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin), vyjádření dětí žadatele k přijetí dítěte do rodiny a jejich schopnost dítě do rodiny přijmout, bezúhonnost osob žijících ve společné domácnosti.

U žadatelů se posuzuje: charakteristika jejich osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí, zvláště bytové podmínky a domácnost, etnické, kulturní a náboženské prostředí.

ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ - na základě poznatků z odborného posouzení krajský úřad vydá správní rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení žadatelů do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny/osvojiteli. V případě nesouhlasu žadatelů s výsledkem rozhodnutí je možno podat odvolání.

VÝBĚR VHODNÝCH PĚSTOUNŮ (OSVOJITELŮ) PRO DÍTĚ - krajský úřad vytipuje pro dítě vedené v evidenci vhodné žadatele popř. více vhodných žadatelů, kteří jsou pak následně projednány na tzv.

„odborná pracovní skupina“.

SEZNÁMENÍ SE S DÍTĚTEM - vybraným žadatelům krajský úřad oznámí skutečnost, že byli vybrání pro konkrétní dítě, seznámí je se spisovou dokumentací dítěte a předá jim oznámení o vhodnosti stát se pěstounem (osvojitelem), na základě kterého mají možnost seznámit se osobně s dítětem.

V případě, že žadatelé souhlasí s přijetím tohoto dítěte do péče, jsou povinni do 30 dnů od obdržení oznámení o vhodnosti podat k soudu návrh na svěření dítěte do předpěstounské (předadopční) péče. 

 

Postranní menu