Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě od 1.1.2003 převzal výkon správních činností na úseku evidence motorových vozidel, provádění zkoušek řidičů motorových vozidel a evidence řidičů. 

Veškeré tyto agendy jsou vykonávány v budově č.p. 2954 na Pražské ulici, kde jsou k dispozici přepážková pracoviště a k dispozici je i pokladna na zaplacení vyměřených poplatků. V následujícím přehledu jsme připravili několik základních bodů, za kterých by mělo být patrno, jaké náležitosti musí žadatel mít, když potřebuje cokoliv vyřídit ohledně motorového vozidla. Jde o základní údaje, které jsou k hladkému průběhu vyřízení potřebné. Některá složitější řízení, např. přestavby vozidel a pod, vyžadují i předložení jiných dokladů a protože toto nelze zevšeobecnit je v takovýchto případech nutná konzultace s technikem na odboru. Protože pracoviště techniků je kombinováno s pracovišti zkušebních komisařů autoškol je obsluhováno většinou pouze v pondělí a ve středu, tedy tzv. dlouhý den.

Některé speciální záležitosti kolem evidence vozidel jsou uvedeny v odkazech pod tímto článkem.

Kontakty:

Adresa:          Městský úřad, odbor dopravy, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod

Telefon:          podatelna – 569 497 111

            Vedoucí evidence vozidel - 569 497 302

            registrace vozidel – 569 497 301, 303, 311

                                             569 497 305, 306, 307

E-mail:           od%z%muhb.cz

Na úvod vysvětlení některých termínů:

Technický průkaz (TP) 

Tzv. velký technický průkaz. Sem se zapisují veškeré informace o vozidle, majitel 

případně držitel vozidla. Doporučujeme nevozit technický průkaz ve vozidle.

0svědčení o registraci vozidla (ORV)

Tzv. malý technický průkaz, dříve nazývané osvědčení o technickém průkazu. Zde jsou zapsány některé údaje z technického průkazu. RV je povinnost mít k dispozici při kontrole vozidla na komunikaci.

Zákonné pojištění (ZP)

Pojištění vozidla pro provoz na komunikaci, tzv povinné ručení.

Stanice technické kontroly (STK)

Stanice měření emisí (SME)

Zjišťují technický stav vozidla a jeho způsobilost k provozování na komunikacích. O tom vydávají příslušné doklady a vylepují známky na RZ.

Evidenční kontrola (EK)

Doklad o souhlasu údajů na vozidle s údaji v TP. Evidenční kontroly provádí STK. Známku o evidenční kontrole na RZ vylepuje odbor dopravy.

Registrační značka (RZ)

Označení vozidla příslušností ke kraji. Dřívější označení státní poznávací značka (SPZ). 

Zaevidování vozidla 

Nové vozidlo 

Technický průkaz, originál faktury o prodeji, doklad o uzavřeném zákonném pojištění, pokud je vozidlo na leasing pak originál leasingové smlouvu včetně plné moci od leasingové společnosti k zaregistrování, je-li vozidlo  přihlašováno na firmu živnostenský list.

Vozidlo zakoupené v autobazaru 

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o platné STK včetně evidenční kontroly na jméno kupujícího, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, ,je-li vozidlo zakoupeno na leasing, pak originál leasingové smlouvu, je-li přihlašováno na firmu živnostenský list.

Vozidlo zakoupeno od soukromé osoby mimo autobazar 

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o platné STK včetně evidenční kontroly na jméno kupujícího, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, pokud je přihlašováno na firmu živnostenský list.  Pokud nebylo vozidlo registrováno v kraji Vysočina je nutná výměna regstrační značky.

Přihlášení vozidla dovezeného ze zahraničí

Technický protokol, příloha k technickému protokolu, typ prohlídky před schválením, emise, originál technický průkaz nebo jeho ověřenou kopii, originál celní deklarace neb ověřenou kopii, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno  toho, kdo vozidlo přihlašuje, pokud vozidlo bylo dovezeno na jinou osobu, pak ověřená kupní smlouva mezi tím kdo vozidlo prodává a kdo kupuje, pokud bylo vozidlo dovezeno na firmu, která se dovozem zabývá, pak originál faktury prodeje, evidenční kontrola na jméno kupujícího.

Odhlášení vozidla (prodej)

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o uzavřeném zákonném pojištění, přesná adresa kupujícího četně rodného čísla, není vyžadována evidenční kontrola. Správní poplatek se neplatí.

Odhlášení vozidla (prodej, převod v místě)

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na kupujícího  či firmu, evidenční kontrola na kupujícího, ,je-li vozidlo přihlašováno na firmu živnostenský list. Nejlépe je-li u jednání přítomen jak prodávající tak kupující. Pokud není musí být doložena plná moc druhé strany.

POZOR

 

Ve shora uvedených případech, kdy vozidlo již má registrační značku a není mu vydávána nová, pak je nutno tuto značku zadní přinést nebo přijet s vozidlem k vylepení stříbrné registrační známky. Pokud vozidlo někdo nabude z dědictví a provádí převod vozidla je nutno ke shora uvedeným dokladům přiložit ještě soudní rozhodnutí o dědictví s nabytím právní moci

Přihlášení tažného zařízení

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o platné STK včetně evidenční kontroly na jméno kupujícího, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, typový  list k závěsnému zařízení.

POZOR

 

Je nutné se vyvarovat zakoupení závěsných zařízení na různých burzách. Zde není žádný doklad o schválení zařízení a z tohoto důvodu není možné takovéto zařízení přihlásit. Pokud se jedná o starší zařízení, které již bylo na vozidle namontováno, pak je nutné přinést technický průkaz od tohoto vozidla, aby zde bylo závěsné zařízení zrušeno.

 

Vyřazení vozidla/výměna dílů

Dočasné vyřazení vozidla “DEPOZIT“

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, obě registrační značky, čisté a nepoškozené, pokud jsou poškozené je nutná jejich výměna

Vyjmutí z depozitu (doba depozitu není zákonem určena )

Technický průkaz, pokud není tak platnou STK, doklad o zaplacení zákonného pojištění, doklad o provedení evidenční kontroly.

Trvalé vyřazení vozidla

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o zaplacení povinného pojištění (poměrnou část), obě registrační značky

Výměna karoserie nebo motoru stejného typu

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o platné STK včetně evidenční kontroly, doklad o uzavřeném zákonném pojištění.

 

POZNÁMKY

Pokud se jedná o stavby či přestavby, je nutno tyto věci konzultovat předem s technikem odboru dopravy, neboť se jedná o individální problémy se spoustou drobných odlišností, které je však třeba splnit a doložit. Jedině tak se vyhneme nepříjemným překvapením při evidování u přepážky. Telefon technici:

POZOR 

Stavbu či přestavbu nezaměňovat s výměnou karoserie či motoru stejného typu!

Všechny změny u vozidel na leasing je nutno předem konzultovat s leasingovou společností,která k ním musí dát souhlas.Bez tohoto souhlasu nebude žadateli vyhověno. Například u závěsného zařízení je nutno získat nejen souhlas,ale zároveň i originál TP, který v době splátek vlastní společnost.Změní se ORV, což musí byt v TP zapsáno

Správní poplatky, které se vybírají na pokladně v hotovosti (ne v kolkách), stejně tak jako typ příslušných tiskopisů určí pracovníci odboru dopravy 

 

Správní poplatky

 

                         

 

Zápis do registru (zápis prvního vlastníka/provozovatele, změna vlastníka/provozovatele):

 

-motocykl do 50 ccm                                                                                                                            300 Kč

 

-motocykl nad 50 ccm, včetně motocyklu s přívěsným či                                                                  500 Kč 

postraním vozíkem nebo motorové tříkolky     

 

-jiné motorové vozidlo                                                                                                                           800 Kč

 

-přípojné vozidlo do 750 kg                                                                                                                   500 Kč

 

-přípojné vozidlo nad 750 kg                                                                                                                 700 Kč

 

Vozidla dovezená ze zahraničí ( pouze schválení bez přihlášení):

 

-vozidla s homologací                                                                                                                         1 500 Kč

-vozidla bez homologace                                                                                                                   2 000 Kč              

 

 Zápis změn:                                                                                                                                           50 Kč

 

-změna barvy, výměna karoserie, výměna motoru stejného typu, výmaz čísla motoru, přihlášení tažného zařízení, zrušení tažného zařízení, přestavba na pohon LPG, změna adresy, změna příjmení, změna názvu firmy, změna sídla firmy, změna provozovatele(vlastník zůstává stejný), ukončení leasingové smlouvy, zápis zástavního práva, ukončení zástavního práva 

 

Dočasné vyřazení                                                                                                                               100 Kč

 

Ukončení dočasného vyřazení                                                                                                      zdarma

 

Vydání duplikátu dokladu (za ztracený, odcizený, poškozený)                                             100 Kč

 

Ztráta registrační značky (1 tabulka)                                                                                200 Kč + 50 Kč   

 

Ztráta registrační značky a osvědčení o registraci vozidla (z jiného registru)                      zdarma    

 

Vydání zvláštní registrační značky trvale manipulační (1 tabulka)                                          500 Kč         

 

Přestavba vozidla                                                                                                                             1 000 Kč  

 

Stavba                                                                                                                                                 2 000 Kč          

 

Výdej dat z registru                                                                                                                               50 Kč

 

Dědictví                                                                                                                                                zdarma

 

Vozidla dovezená ze zahraničí ( pouze schválení bez přihlášení):

 

-vozidla s homologací                                                                                                                          1 500 Kč

-vozidla bez homologace                                                                                                                    2 000 Kč  

 

 

Vozidla dovezená ze zahraničí a zároveň přihlášení:

 

 vozidla s homologací

 

-motocykl do 50 ccm                                                                                                       1 500 Kč  +   300 Kč

 

-motocykl nad 50 ccm, včetně motocyklu s přívěsným či                                             1 500 Kč  +   500 Kč 

-postraním vozíkem nebo motorové tříkolky     

 

-jiné motorové vozidlo                                                                                                     1 500 Kč  +   800 Kč

 

-přípojné vozidlo do 750 kg                                                                                            1 500 Kč  +   500 Kč

 

-přípojné vozidlo nad 750 kg                                                                                           1 500 Kč  +  700 Kč

 

 

vozidla bez homologace  

 

-motocykl do 50 ccm                                                                                                       2 000 Kč  +   300 Kč

 

-motocykl nad 50 ccm, včetně motocyklu s přívěsným či                                            2 000 Kč  +   500 Kč 

-postraním vozíkem nebo motorové tříkolky     

 

-jiné motorové vozidlo                                                                                                     2 000 Kč  +   800 Kč

 

-přípojné vozidlo do 750 kg                                                                                            2 000 Kč  +   500 Kč

 

-přípojné vozidlo nad 750 kg                                                                                           2 000 Kč  +  700 Kč

Postranní menu