Užívání dvou jmen – volba druhého jména

Při narození dítěte mohou rodiče společně písemně zvolit pro dítě dvě jména. Tato jména zapíší do dohody o jméně dítěte v pořadí, v jakém si přejí, aby jej dítě užívalo.

Právo užívat dvě jména může občan získat i zpětně bezplatným prohlášení o volbě druhého jména před kterýmkoliv matričním úřadem, který následně jeho prohlášení zašle matričnímu úřadu, v jehož knize je zápis narození zapsán.

Pro nezletilé dítě provedou volbu druhého jména rodiče. Pokud je nezletilé dítě starší 12 let, musí s volbou druhého jména osobně projevit svůj souhlas.

Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Osoba, která užívá dvě jména, je povinna tato jména užívat v úředním styku. Veškeré další žádosti jsou posuzovány jako změna jména ve správním řízení se správním poplatkem 3 000 Kč.

K prohlášení žadatel předloží:

  • Občanský průkaz,
  • Originál rodného listu.

 Rodiče nezletilého dítěte předloží:

  • Občanské průkazy,
  • Originál oddacího listu, případně originály svých rodných listů,
  • Originál rodného listu dítěte,
  • Doklad o státním občanství dítěte (občanský průkaz, pas),
  • Písemný souhlas druhého rodiče, žádá-li pouze jeden z rodičů.

Pokud se na matriční úřad dostaví pouze jeden z rodičů, je nutné, aby byl podpis druhého rodiče na prohlášení úředně ověřen.

Upozorňujeme, že do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jména užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem podle zákona o znalcích a tlumočnících, a to Ústavem pro jazyk český, oddělení onomastiky (§ 62 odst. 1 zákona o matrikách).

 

 

Postranní menu