Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítěte

 Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů mohou před matričním úřadem  pouze osoby zletilé. V případě nezletilých osob, je nutné určit otcovství před příslušným soudem. K nenarozenému dítěti lze určit otcovství na kterémkoliv matričním úřadě v ČR nebo před zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

Rodiče předloží doklady:

  • rodné listy (originály nebo úředně ověřené fotokopie) ,
  • platné občanské průkazy nebo cestovní pasy,
  • těhotenský průkaz matky dítěte,
  • rodný list dítěte (dětí), které spolu partneři již mají,
  • potvrzení o osobním stavu vydané státem, jehož je matka dítěte státní občankou, případně příslušným velvyslanectvím cizího státu v České republice (pouze pokud matkou dítěte je cizinka),
  • je-li matka rozvedená, předloží rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci,
  • je-li matka ovdovělá, předloží úmrtní list manžela.

Doklady předkládané cizími státními občany je nutné předložit matričnímu úřadu v originále, popřípadě úředně ověřenou kopii, s překladem do českého jazyka soudním tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků vedeným Ministerstvem spravedlnosti. V některých případech je nutné vyžadovat i další doklady potřebné pro zápis do české matriky.

Jde-li o cizí státní příslušníky, obraťte se na pověřenou pracovnici matriky, který Vám poskytne přesné informace ohledně potřebných dokladů.

Vydání zápisu o určení otcovství je zdarma.

Postranní menu