Změna jména a příjmení ve správním řízení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

O změnu jména nebo příjmení žádá státní občan České republiky, případně cizinec s povolením k trvalému pobytu v České republice, v místě svého trvalého pobytu (pokud je z trvalého pobytu v ČR odhlášen, pak v místě svého posledního trvalého pobytu). Pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

Co je potřeba předložit ke změně jména nebo příjmení:

 • písemnou žádost,
 • originál rodného, popřípadě oddacího, listu žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě dokladu o uzavřeném partnerství, 
 • jde-li o osoby rozvedené, originál nebo úředně ověřenou kopii rozsudku o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí,
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, originál nebo úředně ověřenou kopii rozsudku o zrušení partnerství, anebo originál úmrtního listu zemřelého partnera, 
 • jde-li o osoby ovdovělé, originál nebo úředně ověřenou kopii úmrtního listu,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem, cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k pobytu),
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte.

Za nezletilé dítě žádá rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. Mají-li manželé společné příjmení a je povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí. Pokud mají manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje také na nezletilého.

Na změnu jména nebo příjmení není právní nárok, důvody hodnotí příslušný úřad. Matriční úřad důvody žádosti o změnu jména nebo příjmení posoudí a do 30 dnů ode dne podání žádosti vydá rozhodnutí. 

Správní poplatky za změnu jména nebo příjmení:

 • za změnu jména 3 000 Kč,
 • za změnu příjmení 3 000 Kč,
 • v případě změny příjmení hanlivého či směšného 200 Kč.

Postranní menu