Kontakt na osoby vykonávající agendu veřejného opatrovnictví:

Mgr. Petr Fichtner - tel.: 569 497 251, e-mail: pfichtner%z%muhb.cz

Ing. Lenka Rajdlová - tel.: 569 497 263, e-mail: lrajdlova%z%muhb.cz

Petra Čapková - tel.: 569 497 270, e-mail: pcapkova%z%muhb.cz

 

Výkon funkce veřejného opatrovníka

 

Výkon funkce veřejného opatrovníka se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

K omezení svéprávnosti člověka může dojít zejména v těchto případech, když:
- člověk trpí duševní poruchou
- není schopen se sám o sebe postarat
- není schopen sám nakládat s finančními prostředky
- je lehce ovlivnitelný k podepisování různých smluv
- nemá reálný náhled na svůj zdravotní stav
- má sklony k sebepoškozování, sebevražedné úmysly atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Řízení o omezení svéprávnosti osoby je započato podáním podnětu či návrhu (včetně zprávy o aktuálním zdravotním stavu), podnět/návrh se zasílá okresnímu soudu. Návrh/podnět může podat kdokoli, právnické i  fyzické osoby např. rodinní příslušníci, přátelé, známí, lékaři, městský úřad, všichni ti, kteří přicházejí do kontaktu s danou osobou.

Podmínky a postup řešení:

Po podání podnětu/návrhu soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení o omezení svéprávnosti nebo lze zvolit jiný institut podpory, nápomoci či zastoupení. Pokud je řízení zahájeno, ustanoví soud znalce z oboru psychiatrie, který následně vypracuje znalecký posudek na posuzovanou osobu, poté je nařízeno ústní jednání. Soud za účasti znalce, navrhovatele, posuzované osoby a jejího opatrovníka pro řízení pak vydá rozsudek.

Postranní menu