DOTAČNÍ PROGRAM MK ČR „PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ PRO ROK 2023

 

Ministerstvo kultury ČR pro rok 2023 vyhlásilo pokračování dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

V roce 2021 byla obci s rozšířenou působností Havlíčkův Brod ministerstvem kultury přidělena k rozdělení částka 567 tis. Kč, v roce 2022 (z důvodů vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu) pokračování dotačního programu nevyhlásilo.

Pro rok 2023 je obci s rozšířenou působností Havlíčkův Brod ministerstvem kultury přidělena k rozdělení částka 522 tis. Kč.

Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, a to oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč. Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Žádosti o zařazení akce obnovy kulturních památek do výše uvedeného programu zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností, tedy Městskému úřadu Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, a to  do 28. února 2023.

Obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod zajišťuje sběr žádostí a návrh rozdělení přidělených finančních prostředků na základě přijatých žádostí (samotné rozhodnutí o přidělení finančních prostředků je následně v kompetenci Ministerstva kultury ČR).

Veškeré aktuální informace související s výše popsaným vyhlášeným dotačním programem pro rok 2023 včetně zásad pro užití prostředků „Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, a opatření, jímž se mění a doplňují tyto zásady, stejně tak s programem související formuláře, jsou k dispozici na stránkách ministerstva kultury www.mkcr.cz   (Dotace – Dotační okruhy – Památky – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html.

Postranní menu