DOTAČNÍ PROGRAM MK ČR „PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ PRO ROK 2022

 
Ministerstvo kultury ČR letos nevyhlásilo pokračování dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční podpora z tohoto programu bývá určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). Podpora z tohoto programu, má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy Ministerstva kultury ČR. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru.

Obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod v případě vyhlášení dotačního titulu v příštím roce (2023) bude zajišťovat sběr žádostí a návrh rozdělení přidělených finančních prostředků na základě přijatých žádostí, rozhodnutí o přidělení finančních prostředcích je ale v kompetenci Ministerstva kultury ČR.

Pro minulý rok 2021 byla obci s rozšířenou působností Havlíčkův Brod ministerstvem kultury přidělena k rozdělení částka 567 tis. Kč. Minimální výše procentuálního spolupodílu žadatele je 20% z nákladů, k nimž se poskytnutý příspěvek váže.

V předchozích letech byly žádosti přijímány pouze v  jednom kole s uzávěrkou přijímání žádostí do 28. 2. daného roku (odevzdání žádostí na úřad ORP), respektive 31. 3. daného roku (odevzdání žádostí na MK).

Žádosti včetně všech příloh je vždy nutné doručit ve stanoveném termínu Městskému úřadu Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod.

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovené pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností včetně výše uvedených změn a formuláře žádosti jsou k dispozici na stránkách ministerstva kultury www.mkcr.cz   (Dotace – Dotační okruhy – Památky – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html a na webových stránkách Města Havlíčkův Brod www.muhb.cz   (Radnice - Dokumenty odborů – Odbor rozvoje města).

Postranní menu