FOKUS Vysočina, z.ú.Název: FOKUS Vysočina, z.ú.
Sídlo: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Organizační forma: zapsaný ústav
IČ: 15060306
Bankovní spojení: 18631521/0100
Statutární zástupce: Mgr. Anna Šimonová, ředitel
Telefon / Fax: 569 421 845
E-mail: fokus.vysocina%z%fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

Poslání organizace

Podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Charakteristika organizace

FOKUS Vysočina se již takřka 30 let věnuje podpoře lidí s vážným duševním onemocněním. Podporuje je na jejich cestě ke znovunalezení stability v životě tak, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život podle svých představ i skrze své vážně onemocnění. Podporuje je formou 10 registrovaných sociálních služeb a 2 zdravotních služeb, které poskytuje ve 4 městech na Vysočině a v Pardubickém kraji.

FOKUS začal poskytovat služby na Vysočině již začátkem devadesátých let jako součást celostátního Sdružení Fokus. Prvním střediskem byla Želiv, kde fungovalo chráněné bydlení a chráněné dílny. K rozdělení "federálního" Fokusu a vzniku FOKUSU Vysočina jako samostatného právního subjektu došlo v roce 1992. V roce 1995 se služby přesunuly do Havlíčkova Brodu a Pelhřimova, kde se zpočátku rozvíjely hlavně programy pracovní rehabilitace. Tato dvě střediska se postupně rozšiřovala a důraz se  posunoval na práci s uživateli v jejich přirozeném prostředí. Nabídka služeb v těchto dvou střediscích je dodnes nejširší - zahrnuje především terénní práci a chráněné bydlení, systematickou podporu v zaměstnávání, dobrovolnická centra a v Havlíčkově brodě i Centrum duševního zdraví. V roce 2001 a 2002 zakládá FOKUS Vysočina spolu s dalším neziskovými organizacemi v kraji Vysočina dobrovolnická centra, která zajišťují rozvoj dobrovolnických programů v regionech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Chotěboř. Středisko Chotěboř fakticky vzniklo v roce 2004 převzetím do té doby městského Stacionáře pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Krátce nato zde vznikly také terénní služby určené duševně nemocným. V září 2005 zahájilo činnost nové středisko poskytující služby osobám s duševním onemocněním v Hlinsku. Součástí tohoto střediska byl od začátku i dobrovolnický program.

Od roku 2007 dosud poskytuje FOKUS Vysočina podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto sociální služby: sociální rehabilitace (H. Brod, Pelhřimov,  Hlinsko), chráněné bydlení (H. Brod, Pelhřimov), sociálně terapeutické dílny (Chotěboř), denní stacionář (Chotěboř), osobní asistence (Chotěboř). Vedle služeb zaměřených na zlepšení sociálních dovedností, nabízí FOKUS i služby zacílené na integraci do pracovního procesu.

Za tímto účelem Fokus v roce 2013 převedl původní hospodářskou činnost chráněných dílen do nového právnického subjektu Chráněné dílny Fokus Vysočina s.r.o . Postupně přetvářel chod organizace a jeho výrobu a poskytování služeb zákazníkům na sociální podnik, který aplikuje prvky sociálního podnikání dle Tessea ČR. V současné době se sociální podnik přejmenoval na FOVY s.r.o. Působí ve 4 městech, kde poskytuje služby v oblasti: gastronomie, lesnické činnosti a údržba zeleně, výroba užitné keramiky, šití a praní prádla, kompletační činnosti a dokončovací práce.

V roce 2018 Fokus Vysočina společně s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod založil jedno z prvních Center duševního zdraví  (CDZ) v ČR. CDZ Havlíčkův Brod je služba na sociálně zdravotním pomezí, která umí účinně detekovat lidi ohrožené duševním onemocněním v regionu, síťovat služby, předcházet hospitalizacím, poskytovat sociálně zdravotní péči v přirozeném prostředí a propojovat ústavní a ambulantní péči s péčí komunitní.

FOKUS Vysočina je organizací, která  má zájem na integraci osob s duševním onemocněním nebo i jiným handicapem do společnosti, napomáhá k přijetí lidí se zkušeností s duševním onemocněním ve společnosti, snaží se o snížení stigmatizace lidí s duševním onemocněním a působí v oblasti prevence duševního zdraví.

FOKUS Vysočina je členem Fokusu ČR, sdružující 10 podobně smýšlejících a kvalitativně a organizačně shodně zaměřených organizací. Dále je členem Asociace komunitních služeb, Asociace veřejně prospěšných organizací a Aliance center duševního zdraví.