Vedení města

Strategický plán rozvoje města

21
 
 
Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod na období 2014 - 2024 je základním rozvojovým dokumentem, integrujícím procesy územního, komunitního a strategického plánování, který formuluje strategické cíle na určené období a konkretizuje je spolu s rozvojovými prioritami ve formě opatření a aktivit.  

Jedná se o kreativní a interaktivní proces, do kterého jsou zapojeni nejen zástupci města, ale také podnikatelské subjekty, veřejnost a zástupci neziskového sektoru. Význam strategického plánování je posílen možností čerpání podpory ze strukturálních fondů EU a státních rozvojových programů, neboť usnadňuje identifikaci klíčových projektových záměrů ve vazbě na dlouhodobé cíle rozvoje města.

Pro vypracování Strategického plánu rozvoje města Havlíčkova Brodu byla starostou města vytvořena koordinační skupina (KS), jejímž úkolem bylo ve spolupráci s konzultanty připravit tento dokument pro jeho projednání a schválení zastupitelstvem města. V roli konzultantů působila firma BDO Advisory s.r.o. Praha. KS si pro vymezené problémové okruhy vytvořila čtyři pracovní skupiny. Na zpracování plánu se podílela řada odborníků z různých oblastí, volení zástupci města, vedoucí odborů MěÚ a v neposlední řadě zástupci veřejnosti. Bylo provedeno anketní šetření formou dotazníků občanské spokojenosti. Veškeré podněty a připomínky byly posouzeny a ve většině případů i zohledněny.

V průběhu zpracování byla v dosažitelné míře uplatňována snaha o naplnění principu partnerství oslovením obyvatel města ke zjištění jejich názorů a postojů a zástupců vybraných zaměstnavatelských subjektů ve městě.  Kromě dotazníkového šetření byl návrh dokumentu  také dvakrát  projednáván s veřejností. Vedení města považovalo připomínky občanů za velmi cenné a jejich názory byly do konečné verze zapracovány.

 

Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod na období let 2014 – 2024 byl schválen zastupitelstvem města dne 28.04.2014.

 Aktualizovaný strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod na období let 2014 – 2024 včetně akčního plánu 2021-2024 byl schválen zastupitelstvem města dne 14.12.2020.

                                                                                  

Děkujeme všem občanům a institucím, které svým aktivním přístupem a poskytnutím informací umožnily vypracování tohoto Strategického plánu. Vedení města zároveň děkuje za spolupráci všem, kteří se na přípravě tohoto plánu podíleli svou aktivní účastí v pracovních skupinách, poskytnutím informací, stanovisek, připomínek a doporučení. Bez jejich pomoci by Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod nemohl být zpracován.

Postranní menu