Kontakt na osoby vykonávající agendu sociálních kurátorů:

Mgr. Marek Topolovský - tel.: 569 497 143, e-mail: mtopolovsky%z%muhb.cz

Mgr. Renata Součková, DiS. - tel.: 569 497 291, e-mail: rsouckova%z%muhb.cz

 

Sociální kurátor

Sociální kurátor se zaměřuje ve své práci zejména na tyto cílové skupiny: 

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby sociálně vyloučené
 • osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby ve výkonu vazby
 • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby propuštěné z výkonu vazby
 • mladé dospělé po ukončení nařízené ústavní, či ochranné výchovy
 • mladé dospělé po ukončení pěstounské péče
 • a jiné

 Sociální kurátor výše uvedeným cílovým skupinám pomáhá zajišťovat: 

 • péči o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných situacích nebo v nich přímo žijí
 • v rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné k překonání jejich nepříznivé sociální situace
 • v rámci odborného sociálního poradenství pomáhá klientům zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, snaží se zabránit sociální izolaci klientů, pomáhá jim při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, je jim nápomocen při obstarávání osobních záležitostí a realizuje sociálně terapeutické činnosti, které se zaměřují na obnovení vztahů klientů a jejich okolím jejich praktických schopností a dovedností
 • kontaktuje klientky ve věznicích, ve školských zařízeních zajišťující ústavní  a ochranou výchovu, v léčebnách, nemocnicích, azylových domech, ubytovnách a dalších zařízeních poskytujících sociální služby. Společně s odborníky v těchto zařízeních připravuje plynulý přechod klientů do života mimo tato zařízení a napomáhá jejich následné adaptaci na přirozené prostředí
 • vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu na svobodu
 • spolupracuje s ostatními úřady, institucemi a sociálními službami, se kterými vyjednává v zájmu klientů, je-li k tomu jimi zmocněn, především v záležitostech spojených s jejich ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením
 • vyhledává osoby ohrožené sociálním vyloučením, či osoby již sociálně vyloučené v jejich přirozeném prostředí
 • společně s ekonomickým odborem se podílí na přípravě podkladů pro přidělování bytů v rámci městského sociálního bydlení
 • cílové skupině poskytuje materiální a potravinovou pomoc

Postranní menu