Stal se Vám úraz na městském chodníku? Postupujte takto.

Úrazy a škody vzniklé na pozemních komunikacích nebo chodnících v majetku města Havlíčkův Brod

Každý, kdo se cítí být poškozen v souvislosti s úrazem nebo jinou škodou, která mu byla způsobena v důsledku závady ve schůdnosti chodníku, je oprávněn podat vůči městu Havlíčkův Brod písemnou žádost o náhradu jemu vzniklé škody, přičemž žádost o náhradu škody by měla být podána v co nejkratší době od vzniku škodní události.

Jak postupovat v případě, že se Vám stane úraz pádem na chodníku nebo na místní komunikaci ve vlastnictví města:

  • Podle závažnosti úrazu si zajistěte lékařskou pomoc – osobně, telefonicky, prostřednictvím svědků, příslušníků Městské policie Havlíčkův Brod (bezplatná linka tísňového volání č. 156)
  • Pokud je to možné pořiďte fotodokumentaci místa vzniku úrazu – např. mobilním telefonem, pokud takovou možnost nemáte, doporučujeme přivolat městskou policii, která nejen pomůže s fotodokumentací, ale zároveň příslušníci mohou sloužit jako svědci
  • Poznamenejte si jména, příjmení, adresy (telefony) případných svědků
  • Jakmile to bude možné, oznamte vznik úrazu vyplněním písemné žádosti uvedené v příloze, případně telefonicky nebo osobně na Technické služby Havlíčkův Brod (v pracovní době) nebo na Městské policii Havlíčkův Brod (mimo pracovní dobu).

Pokud se zraníte pádem na chodníku nebo na místní komunikaci ve vlastnictví města, je nutné zajistit si především tyto údaje:

  • Přesné místo vzniku úrazu
  • Datum a čas, kdy k úrazu došlo
  • Stav místa v době vzniku úrazu
  • Svědek - pokud je
  • Fotodokumentaci

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno Nařízení města Havlíčkův Brod č. 4/2017 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod. Nařízením je stanoven rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací. Text nařízení včetně příloh je k dispozici na stránkách Technických služeb.

Město Havlíčkův Brod jako vlastník pozemních komunikací pověřil výkonem správy místních komunikací příspěvkovou organizaci Technické služby Havlíčkův Brod - informační povinnost podle zákona č. 13/1997 Sb.

Upozorňujeme, že je nutné, převážně v zimním období, dbát zvýšené opatrnosti a počítat s tím, že bude zhoršena schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací vlivem nepříznivého počasí (je nutné přizpůsobit chůzi a jízdu stavu chodníků a místních komunikací). Nárok na jakékoliv odškodnění nevzniká automaticky, ale pouze za předpokladu pokud vlastník (správce) místních komunikací neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Postranní menu