Informační a poradenské centrum Vysočina, o. p. s. - Family PointNázev: Informační a poradenské centrum Vysočina, o. p. s. - Family Point
Sídlo: Horní 197, 58001 Havlíčkův Brod
Organizační forma: obečně prospěšná společnost
IČ:  
Bankovní spojení:  
Statutární zástupce: Bc. Daria Čapková
Telefon / Fax: 602 178 864
E-mail: daria.capkova%z%poradenstvi-vysocina.cz
Web: www.poradenstvi.vysocina.cz

Poslání organizace

Poslání společnosti:

Posláním společnosti je přispívat k rozvoji a vytváření všestranně příznivějšího prorodinného klimatu a podmínek pro rodinu.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou především rodiče s dětmi, rodiny, osoby pečující o osobu blízkou, senioři, matky po rodičovské dovolené, osoby ohrožené nezaměstnaností a nezaměstnané osoby, osoby ohrožené domácím násilím.

Cíle společnosti:

Cílem Informačního a poradenského centra Vysočina (dále jen InPc) je zaměřit se na zvyšování rodičovských kompetencí, poradenství a poskytováním informací prostřednictvím Internetu a vlastních informačních databází, aktivit pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi.

Hlavní a dílčí činnost InPc :

 • Poradenské služby v oblasti sociálně právní, psychologické, kariérové a pedagogické.
 • Volnočasové a vzdělávací služby.
 • Aktivity a preventivní programy zaměřené na mezigenerační soužití v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí.
 • Služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.
 • Zřizování a provozování Family Pointů.
 • Odborné kurzy, školení, e-learningové  kurzy a jiné vzdělávací akce, včetně lektorské činnosti pro cílové skupiny.
 • Vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství v oblasti rodiny a odičovství zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí aj.
 • Poradenské služby v oblasti právní, sociální, psychologické a pedagogické.
 • Informační služby poskytované prostřednictvím Internetu a vlastních informačních databází.
 • Aktivity zaměřené na podporu v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí (zejména přednášková činnost a poradenství).
 • Preventivní programy zaměřené na mezigenerační soužití.
 • Aktivity pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi.
 • Zřizování a provozování Mikrojeslí Havlíčkův Brod.