Vydávání cestovních dokladů

 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů, občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává  ve lhůtě 5-ti pracovních dnů (tzv. BLESK).

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává  ve lhůtě do 24 hodin v v pracovních dnech (tzv. SUPERBLESK).

 

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů se od 01.07.2011 již NEPROVÁDÍ.

 

Kdo a za jakých podmínek?

Kdo podává žádost

Občané České republiky, jejich zástupci nebo Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, za splnění všech podmínek a za účasti občana, jemuž je pas vydáván.
 

Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

cestovní pasy do 15-ti let cestovní pasy 15 - 18 let cestovní pasy nad 18 let
originál rodný list (RL) originál rodný list žadatele (RL občana 15 - 18 let) občanský průkaz žadatele
stávající doklad, pokud je vydán stávající doklad, pokud je vydán stávající doklad, pokud je vydán
občanský průkaz občana uvedeného v RL, který podává žádost o vydání dokladu občanský průkaz občana uvedeného v RL, který souhlasí s podáním žádostí o vydání dokladu  

 

občanský průkaz žadatele

 

 

  • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list),
  • doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky); osvědčení o státním občanství lze vyžadovat, pokud by byly o státním občanství žadatele pochybnosti,
  • ·            rodný list (z důvodu posouzení oprávnění udělení souhlasu s vydáním nového dokladu), občanský průkaz, cestovní pas občana mladšího 18-ti let, podá-li žádost jeho zákonný zástupce,
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jemuž jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
  • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 18 let člen domácnosti;

 

  • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

 

podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno

 

Jak a kam se obrátit?

Návštěvou a podáním žádosti v Havlíčkově Brodě se dostavte do budovy Městského úřadu na ulici Pražská 2954 do 1. patra nebo kontaktujte:

 

Šárka Prokopová           tel. 569497 336,   sprokopova%z%muhb.cz

Lenka Plucnarová,        tel. 569 497 335,  lplucnarova%z%muhb.cz

Irena Švecová,               tel. 569 497 334,  isvecova%z%muhb.cz

 

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na adresu trvalého pobytu

 

v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem

 

 

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

  • vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno
  • cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu, pokud je zvolen jiný úřad je předání dokladu zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč 
  • při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji 

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz

nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit

 

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie, od 1.4.2009 také otisky prstů.

Po pořízení fotografie se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Postranní menu