Krizový štáb obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod (dále je „krizový štáb“) je zřízen v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 písm. a) a § 24b odst. 1 a odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako pracovní orgán starosty města k řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.

 

Předsedou krizového štábu je starosta, který jmenuje a odvolává členy krizového štábu.

 

Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

  • členové Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod,
  • členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.

Členy stálé pracovní skupiny jsou

  • tajemník krizového štábu,
  • pracovníci Městského úřadu Havlíčkův Brod,
  • zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

 

Krizový štáb svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

Postranní menu