Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o.Název: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o.
Sídlo: Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod
Organizační forma: příspěvková organizace Kraje Vysočina
IČ: 60 12 80 71
Bankovní spojení: 2765710257/0100
Statutární zástupce: Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka
Telefon / Fax: 569 333 151
E-mail: podatelna%z%ddhb.cz
Web: www.ddhb.cz

Poslání organizace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod usiluje o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí.

Zařízení poskytuje klientům tyto služby:

  • ubytování
  • stravování
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Charakteristika organizace

Organizace poskytuje pobytové služby v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Klientům zařízení je poskytováno ubytování, strava, pomoc při zvládání péče o svou osobu včetně osobní hygieny, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a také pomoc při uplatňování práv a zajišťování osobních záležitostí. Zařízení při poskytování služby dbá na individuální přístup ke klientům, usiluje o důstojný, spokojený život klientů, podporu soběstačnosti klientů a vytvoření co nejpřirozenějších podmínek. Domov se zvláštním režimem je zaměřen na poskytování sociální služby klientům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, a to s ohledem na jejich individuální potřeby, provoz v tomto oddělení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto klientů.