Vydávání druhopisů matričních dokladů 

Matriční doklady (rodné, oddací, úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, zemřela, uzavřela manželství.

Jde-li o narození, úmrtí, uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství, státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

O vydání duplikátu matričního dokladu – rodného, oddacího a úmrtního listu - mohou požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci a sourozenci) a zplnomocnění zástupci,
 • pro úřední potřebu státní orgány nebo výkon přenesené působnosti orgány územně samosprávných celků,
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

O vydání úmrtního listu může dále požádati:

 • fyzická osoba, která na vydání dokladu prokáže právní zájem
 • fyzická osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
 • fyzická osoba, která je vypravitelem pohřbu

Uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí, vydá matriční úřad duplikát matričního dokladu kterékoli fyzické osobě.

Duplikáty matričních dokladů jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu. Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise, nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.


Doklady potřebné k vydání druhopisu matričního dokladu:

 • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu,
 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, jeho sourozenců nebo zplnomocněných zástupců (za členy rodiny se považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, vnuci a pravnuci) – např. originálem svého rodného listu apod.  

Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Vyřizujete-li žádost poštou, požadovaný doklad vám bude zaslán na doručenku do vlastních rukou.

Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu a  dokladu o partnerství činí 300 Kč a je splatný před vydáním matričního dokladu. 

Lhůta pro vyhotovení duplikátu činí 30 dnů (zpravidla i v kratších lhůtách), při osobní návštěvě zpravidla na počkání.

  

Vydávání doslovného výpisu z matriční knihy

Doslovný výpis z matriční knihy (z knihy narození, knihy manželství nebo knihy úmrtí) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba narodila, zemřela, uzavřela manželství. 

Doslovný výpis obsahuje všechny údaje zapisované do matričních knih včetně dodatečných záznamů a oprav.

O vydání doslovného výpisu z knihy narození, knihy manželství nebo knihy úmrtí může požádat pouze:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci a sourozenci) a zplnomocnění zástupci,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgány územně samosprávných celků.

Doslovný výpis z matriční knihy je vystavován na základě písemné žádosti a zasílán doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu. Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise. 

Doklady potřebné k vydání druhopisu matričního dokladu:

 • písemnou žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy,
 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas žadatele,
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo zplnomocněných zástupců (za členy rodiny se považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, vnuci a pravnuci) – např. originálem svého rodného listu a dalšími matričními doklady.  

Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Vyřizujete-li žádost poštou, požadovaný doklad Vám bude zaslán na doručenku do vlastních rukou.

Správní poplatek za vydání doslovného výpisu činí 30 Kč za jednu stránku a 10 Kč za každou další stránku, a je splatný před vydáním doslovného výpisu. O možnostech úhrady správního poplatku při podání písemné žádosti se prosím informujte na níže uvedených telefonních číslech.

Lhůta pro vydání doslovného výpisu činí 30 dnů (zpravidla i v kratších lhůtách), při osobní návštěvě zpravidla na počkání. 

Postranní menu