Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.
 

1. Název

Město Havlíčkův Brod

2. Důvod a způsob založení

Město Havlíčkův Brod jako základní územní samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky jako základní územně samosprávný celek dle článku 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Město je právnickou osobou - veřejnoprávní korporací, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území a výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených právními předpisy.Nadřízeným orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR:

3. Organizační struktura

organizační schéma

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

pracoviště Nová radnice: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57 (vedení města, podatelna, matrika, odbor vnějších a vnitřních vztahů, odbor rozvoje města) 

pracoviště V Rámech: Havlíčkův Brod, V Rámech 1855 (pokladna, CZECHpoint a ověřování, ekonomický odbor, odbor sociálních věcí a školství, obecní živnostenský úřad, stavební úřad, odbor životního prostředí)

pracoviště Pražská: Havlíčkův Brod, Pražská 2954 (pokladna, odbor dopravy, odbor evidence obyvatel a matrik)
 
Městská policie: Havlíčkův Brod, Žižkova 34

 

 

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 569 497 111

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: http://www.muhb.cz

4.6 Adresa podatelny

oficiální

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna: epodatelna%z%muhb.cz

4.8 Datová schránka

5uvbfub

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-327521, kód banky: 0100

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladnách městského úřadu na pracovišti V Rámech a na pracovišti Pražská.

6. IČO

00267449

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00267449

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty odborů

Odbor dopravy

Odbor vnějších a vnitřních vztahů

Odbor životního prostředí

Odbor rozvoje města

Stavební úřad

Živnostenský úřad

Ekonomický odbor

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor evidence obyvatel a matrik

Tajemník

Personálně mzdové oddělení

Oddělení útvaru vnitřního auditu

Oddělení řízení projektů

Oddělení informatiky

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení rady města

Vyhlášky a nařízení města

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách. Písemné žádosti a další podání je možné adresovat na adresu Městského úřadu, nebo podat na podatelně městského úřadu. K přijetí je kompetentní i každý odbor úřadu. Elektronická podání přijímá elektronická podatelna nebo je lze zaslat prostřednictvím datové schránky.
 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla vydána.
 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době Město Havlíčkův Brod neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době Město Havlíčkův Brod neposkytuje žádné výhradní licence.
 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

15. Informační povinnost správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb.

 

Postranní menu