Žádosti o informaceŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. 

Město Havlíčkův Brod má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. S pomocí tohoto návodu můžete žádat o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1)    PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACI

Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (telefonicky nebo osobně) nebo písemně (písemným podáním na podatelnu úřadu,nebo na adresu elektronické podatelny posta%z%muhb.cz popř. datovou schránkou).

 • Ústní informaci Vám poskytnou zaměstnanci příslušných odborů. Ústně se poskytuji informace o organizační struktuře úřadu a způsobu jak učinit podání. Ústně se nesdělují informace, které jsou předmětem ochrany podle zvláštních právních předpisů.   Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně;
 • Písemnou žádost o informaci lze podat jedním ze shora stanovených postupů. K žádosti můžete použít formulář zde.

2)    POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a je v ní uvedena doručovací adresa (i elektronická). 

Pokud tyto základní náležitosti neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu uvedeného zákona.

Dalšími uváděnými údaji o žadateli jsou:

 • U fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování
 • U právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla, popř. adresa pro doručování

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt Vám ji poskytne nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění. 

 • Pokud brání vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k jejímu doplnění. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude Vaše žádost odložena;
 • V případě, že žádost je nesrozumitelná (nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně), vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k jejímu upřesnění. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti;
 • V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Města Havlíčkův Brod, Vaší žádost odložíme a tuto skutečnost Vám sdělíme do 7 dnů ode dne doručení Vaší žádosti

Pokud povinný subjekt žádosti zčásti nebo zcela nevyhoví, vydá ve lhůtě 15 dnů pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. odmítnutí části žádosti (s výjimkou výše popsaných případů, kdy žádost odloží).

3)    OMEZENÍ PRÁVA NA INFORMACE

Požadovanou informaci Vám nemůžeme sdělit, pokud tomu brání ustanovení zvláštních právních předpisů,týkající se zejména ochrany osobních údajů, soukromí fyzické osoby a jejich soukromých projevů, ochrany obchodního tajemství, ochrany utajovaných informací, nebo ochrany autorských práv.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací a dalších údajů stanovených zákonem.

4)    ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE

Město Havlíčkův Brod je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Mimo to si může vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

Pokud budeme za poskytnutí informace požadovat úhradu, tuto skutečnost Vám spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Výše úhrady je stanovena na základě platného sazebníku úhrad.  Platný sazebník najdete zde.

Úhradu za poskytnutí informace můžete provést do 60 dnů od oznámení její výše. Úhradu můžete provést platbou v hotovosti na pokladně města, bezhotovostní platbou na účet města. Platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) najdete ve výzvě k úhradě.

5)    LHŮTA PRO POSKYTNUTÍ INFORMACE

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo jejího doplnění či upřesnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvíce o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:

 • Vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
 • Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 • Konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
 • Nebo mezi dvěma a více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

O případném prodloužení lhůty a o jeho důvodech Vás budeme včas informovat.

6)    ODVOLÁNÍ A STÍŽNOST

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání

 • Odvolání se podává prostřednictvím města jako povinného subjektu, které jej do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem předá krajskému úřadu
 • Lhůta pro rozhodnutí o odvolání je 15 dnů ode dne jeho předložení městem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete podat stížnost, pokud 

 • Nesouhlasíte s vyřízením žádosti
 • Nebyla Vám po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • Informace byla poskytnuta částečně a o zbytku žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • Nebo pokud nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace

Lhůta pro podání stížnosti činí 30 dnů od doručení odkazu na zveřejněnou informaci, od sdělení o odložení žádosti, od oznámení o úhradě nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace

Stížnost lze podat písemně nebo ústně: pokud je stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt záznam.

Stížnost bude spolu se spisovým materiálem do 7 dnů předložena krajskému úřadu, který o ní rozhodne do 15 dnů od jejího předložení.