Sazebník úhrad za poskytování informacíPodle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací

 

  1. Pořízení kopií

a)   náklady na pořízení kopií (za každou i započatou stránku, poskytovanou formou fotokopie nebo počítačového disku

Černobílá                                     formát A4                           formát A3

Jednostranná                               2 Kč                                    3 Kč

Oboustranná                                3 Kč                                    6 Kč

 

Barevná                                        formát A4                           formát A3

Jednostranná                               5 Kč                                    10 Kč

Oboustranná                                7 Kč                                    15 Kč

 

b)   Velkoformátový tisk barevný (mapové podklady, výstupy GIS)

Formát A2                    20 Kč

Formát A1                    40 Kč

Formát A0                    80 Kč

 

c)    Skenování

Podle formátu požadované informace jako v případě pořízení kopií

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané městem, výše úhrady se stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk (pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku).

 

  1. Náklady na opatření technických nosičů dat  (informace poskytovaná formou záznamu na technickém nosiči)

CD disk                20 Kč

DVD disk             40 Kč

USB disk              individuální kalkulace podle pořizovací ceny

Jiný nosič            individuální kalkulace podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, tato položka nebude uplatňována

 

  1. Odesílání informací žadateli

a)    Balné               20 Kč

 

b)   Náklady na poštovní služby

Cena uhrazená provozovateli poštovních služeb dle aktuálního sazebníku poštovních služeb

V případě osobního převzetí požadovaných informací po dohodě žadatelem nebude tato položka uplatňována

 

 

  1. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání jsou odvozeny od skutečných nákladů na platy a ostatní osobní náklady zaměstnance úřadu.  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání  informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje doba přesahující jednu hodinu. 

Každý případ se z tohoto hlediska posuzuje individuálně podle konkrétních okolností požadované informace. Žadatel je vždy před poskytnutím informace a zahájením mimořádně rozsáhlého vyhledávání předem vyrozuměn o výši nákladů na toto vyhledávání.

 

Náklady na vyhledávání a zpracování informace jedním pracovníkem                

  • První hodina                                               zdarma
  • Každá další i započatá hodina                   350 Kč   

 

  1. Osvobození od úhrady nákladů

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. 

Úhrada nákladů za poskytnutí informace nebude požadována, pokud:

a)  je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodina 

b)  celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození na jednu žádost nepřesáhnou částku 200 Kč (to neplatí, jde-li o opakované poskytnutí informací obdobného charakteru témuž žadateli).

 

 

Požadovaná informace bude poskytnuta po prokazatelné úhradě nákladů.