Změněno Název a anotace Zodpovídá

Město Havlíčkův Brod vybírá tyto místní poplatky:
- poplatek ze psů (upraveno obecně závaznou vyhláškou města č. 8/2019)
- poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (upraveno obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2022)
- poplatek za užívání veřejného prostranství (upraveno obecně závaznou vyhláškou města č. 11/2019)
- poplatek z pobytu (upraveno obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2021)

Úplná znění platných obecně závazných vyhlášek jsou zveřejněna na webových stránkách města v sekci Vyhlášky a nařízení a ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Zavedení a vybírání místních poplatků je stanoveno zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem jsou podrobnosti k placení těchto poplatků upraveny ve  výše uvedených obecně závazných vyhláškách města Havlíčkův Brod. Evidence, placení a vymáhání neuhrazených místních poplatků probíhá podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád").

Ekonomický odbor vymáhá také neuhrazené pokuty či jiné sankce uložené ve správním řízení dalšími odbory úřadu nebo městskou policí. Proces vymáhání se řídí daňovým řádem.    Základní informace pro komunikaci poplatníků se správci poplatků jsou v souladu s § 56 daňového řádu zveřejněny na úřední desce.

Daňové milostivé léto 2023  a místní poplatky  – upozornění pro dlužníky

Poslanecká sněmovna na jaře 2023  schválila dva nové zákony, které umožní dlužníkům, aby se za zvýhodněných podmínek zbavili dluhů u ČSSZ, finanční a celní správy, Ministerstva financí,  soudů a Vězeňské služby ČR. Jedná se o zákon č. 181 /2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů,  a zákon č. 182 /2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Oddlužovací akce nazvaná „Daňové milostivé  léto“ navazuje na předchozí dvě akce „Milostivé léto I“  v roce 2021 a „Milostivé léto II“ v roce 2022. Tato výjimečná akce umožňuje dlužníkům zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci u zmíněných institucí zaplatí ve lhůtě od 1 7. do 30. 11. 2023  základní dluh, bude jim odpuštěno příslušenství, tedy úroky, penále nebo náklady řízení (včetně exekučních nákladů). Akce se týká pouze  příslušenství dluhů vzniklých do 30. 9. 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Odpuštění se nevztahuje ani na pohledávky, které jsou již vymáhány prostřednictvím soudních exekutorů – dlužníci měli možnost tyto dluhy řešit v rámci akcí Milostivé léto I a II. Zákon č. 182/2023 Sb. umožňuje jeho aplikaci také na místní poplatky a odvody za porušení rozpočtové kázně u obcí.

Ekonomický odbor Městského úřadu Havlíčkův Brod upozorňuje občany, že Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod usnesením č. 157/23 schválilo na svém zasedání dne 4. září 2023 zapojení města do akce „Daňové milostivé léto 2023“ pro oblast místních poplatků. Jedná se o tyto místní poplatky:  poplatek ze psů; poplatek za obecní systém odpadového hospodářství + nedoplatky na zrušeném poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek z pobytu.

Fyzické osoby, které dluží městu na některém z výše uvedených místních poplatků, mohou v termínu do 30. 11. 2023 podat žádost o odpuštění zvýšení poplatku, které jim bylo vyměřeno platebním výměrem do 30. 9. 2022. Současně mohou požádat o odpuštění exekučních nákladů, pokud je dluh již vymáhán Městským úřadem Havlíčkův Brod. Podmínkou pro odpuštění výše uvedeného příslušenství (zvýšení poplatku a exekučních nákladů) je  úhrada samotného nedoplatku na poplatku do 30. 11. 2023. Pokud správce poplatku již zahájil vymáhání zmíněných částek, po obdržení žádosti a úhradě dlužného poplatku exekuci zastaví. Zvýšení poplatku a exekuční náklady budou dlužníkovi odpuštěny. V případě, že dluh na poplatku je vyšší než 5 000 Kč, může dlužník požádat o jeho úhradu ve splátkách. Správce poplatku mu pak úhradu rozloží na 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, z nichž první musí být provedena do 30. 11. 2023. Při porušení těchto podmínek ztrácí dlužník nárok na odpuštění příslušenství.

Rozhodnutím zastupitelstva města o připojení do akce „Daňové milostivé léto 2023“ zároveň správce místních poplatků automaticky odepisuje k datu 4. 9. 2023  nedoplatky na místních poplatcích (včetně jejich příslušenství) do výše 200 Kč, které vznikly do 30. 9. 2022.

Poplatníci, kteří  chtějí uhradit své dluhy na místních poplatcích a ověřit si možnost odpuštění jejich příslušenství dle výše uvedeného zákona, mohou kontaktovat správce místních poplatků.

Kontakty na správce poplatků:

Poplatek ze psů:
Eva Raušová, tel. 569 497 236, e-mail: erausova%z%muhb.cz

Poplatek „za komunální odpad“:
Iva Halagačková, tel. 569 497 244, e-mail: ihalagackova%z%muhb.cz
Markéta Gögeová, tel. 569 497 237, e-mail: mgogeova%z%muhb.cz

Dagmar Sláviková, tel. 569 497 361, e-mail: dslavikova%z%muhb.cz

Poplatek z pobytu:
Eva Raušová, tel. 569 497 236, e-mail: erausova%z%muhb.cz

Poplatek za užívání veřejného prostranství:
Dagmar Sláviková, tel. 569 497 361, e-mail: dslavikova%z%muhb.cz

  
Vymáhání místních poplatků a pokut, exekuce:
Ing. Libuše Dvořáková, tel. 569 497 232, e-mail: ldvorakova%z%muhb.cz  
Petra Kolářová, tel. 569 497 243, e-mail: pkolarova%z%muhb.cz 
Ing. Nikola Příbramská, tel. 569 497 282, e-mail: npribramska%z%muhb.cz

 

Pro komunikaci se správci poplatků může poplatník využít připravené formuláře:
- žádost o potvrzení o bezdlužnosti
- žádost o vrácení přeplatku
- žádost o převedení platby či přeplatku
- žádost o povolení splátek
- žádost o odpuštění příslušenství

 

 

Postranní menu