Zprostředkování kontaktu

Kdo a za jakých podmínek

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o předání kontaktních údajů hledané osobě nebo o výsledku hledání v následujících případech:

 1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří základním registru obyvatel a v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,

 2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,

 3. pokud kontaktovaná osoba zemřela. Byla-li kontaktovaná osoba ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou jsou sdělovány údaje o úmrtí (datum a místo).

V případě zprostředkování kontaktu zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informace o kontaktující osobě (žadateli), včetně sdělení důvodu pro zprostředkování kontaktu, byl-li tento důvod v žádosti uveden, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Jak a kam se obrátit

Žádost lze podat na:

 • matričním úřadu,

 • obecním úřadu obce s rozšířenou působností,

 • na krajském úřadu,

 • Ministerstvu vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4).

Co musíte předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,

 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem

 

Formuláře

Ke zprostředkování kontaktu lze použít Žádost o zprostředkování kontaktu ke stažení na webových stránkách (pdf, 203 kB), nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti).

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby.

Lhůty

Lhůty nejsou stanoveny.

 

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Postranní menu