Změna systému parkování ve městě od 1. 10. 2023

 

Neoddiskutovatelným faktem současné doby je skutečnost, že s růstem životní úrovně roste v našich městech a ulicích počet osobních automobilů. Prostřednictvím osobních automobilů podnikáme, dopravujeme se do zaměstnání, děti do školy, obstaráváme nákupy a vyvíjíme celou řadu dalších aktivit. Chceme je mít neustále po ruce a v pohotovosti a jen obtížně si lze představit život bez nich.

Samospráva města je tak stále více konfrontována s otázkou, jak uspokojivě uspořádat a regulovat stání osobních vozidel v centru města (doprava v klidu). Vedle požadavků vlastníků vozidel, kteří mají v této oblasti trvalé bydliště (rezidenti, abonenti) je třeba zohlednit i potřeby na krátkodobé stání a výměnu vozidel nerezidentů, přijíždějících do centra města za účelem krátkodobé činnosti. Možnosti samosprávy vytvářet a zřizovat další místa pro stání motorových vozidel však naráží na limity územní i finanční.

Z uvedených důvodů přikročila samospráva k podrobné analýze stavu a kapacity dopravy v klidu (parkování) v širším centru města. Na základě této analýzy byl zpracován návrh na změnu dopravního značení a navazujícího systému zpoplatnění stání motorových vozidel na parkovištích města včetně regulace doby zpoplatněného stání.

Cílem této změny je snížit v zájmové zóně počet vozidel, která jsou zde dlouhodobě odstavována (druhé a další vozidlo jednoho vlastníka, dodávková vozidla, přívěsné vozíky), vytvořit podmínky pro výměnu vozidel na parkovacích stáních v centrální části města a současně řešit i potřeby rezidentů. Souborem uvedených opatření by se měla zvýšit kapacita pro krátkodobé stání osobních motorových vozidel v zóně a zlepšit možnost parkování rezidentů (abonentů), kteří si zakoupí parkovací oprávnění. 

 

  • Rezidenti a abonenti (Zóna „A“ - modrá)

Rezidentní parkovací místo je dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích určené ke stání silničního vozidla fyzické osoby, která má ve vymezené oblasti místo trvalého pobytu nebo je v dané oblasti vlastníkem nemovitosti.

Abonentní parkovací místo je dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích určené ke stání silničního vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobu za účelem podnikání dle živnostenského zákona, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu.

 

Oblasti parkování

Rezidentní a abonentní parkovací karty pro modrou zónu „A“ budou vydávány pro bydlící v těchto nemovitostech:

Beckovského č.p. 1873 – 1876, 1882, 2128, 2171, 2175, 2176, 2179, 2197, 2579, 3678, 3657, 3979, 3989, 3990

Boženy Němcové č.p. 188

Dolní č.p. 1, 94 – 105, 131, 132, 138 – 142, 151 – 153, 155 – 157, 227, 258, 3088, 3107, 4060

Havlíčkova čp. 2514

Havlíčkovo náměstí č.p. 48 – 56, 87, 91, 93, 158 – 166, 168 – 170, 175 – 180, 1963

Horní č.p. 2, 6, 10 – 19, 181 – 185, 195 -199, 1847, 2002, 2060, 3188

Husova č.p. 1868 – 1872

Kalinovo n. č.p. 522, 605

Kozí č.p. 201 – 206, 216, 222

Na Valech č.p. 114, 136, 154, 262 – 264, 3523, 3568, 3825, 3905, 4035, 4153, 4155

Pod Radnicí č.p. 3180 – 3183

Příčná č.p. 186, 189, 191, 192, 194, 211, 260

Rubešovo nám. č.p. 173, 174

Smetanovo nám. č.p. 7, 30, 31, 279, 1857, 1859, 1860, 1865, 1866, 1975, 3516 – 3519

Svatovojtěšská č.p. 58, 85, 86, 1861 – 1863

Trčkova č.p. 285 – 293, 1877, 1878

V Rámech č.p. 265 – 277, 281 – 284, 3087

Vrabčí trh č.p.187

Žižkova č.p. 149, 150, 280

 

  • Zóna smíšená „A“ nebo parkovací automat (zelená)

Jedná se o smíšené parkování pro rezidenty, abonenty (0 – 24 hod) i jednotlivé zájemce po zaplacení poplatku v parkovacím automatu (v době povinnosti uhradit poplatek za parkování). Zájemci z řad nerezidentů musí po této době parkoviště opustit. Smíšené zóny jsou realizovány v těchto ulicích: Beckovského, Boženy Němcové a Na Valech.

Poslední zónou smíšeného parkování je parkoviště na Smetanově náměstí (u kina OKO). Zde mohou nerezidenti parkovat i v době, kdy zde není nutné hradit parkovné.

 

  • Zóna placeného parkování (žlutá)

Poplatek se platí klasicky v parkovacím automatu. Tato parkoviště jsou označena příslušnou dopravní značkou IP13c – Parkovací automat.

 

  • Zóna placeného parkování (fialová)

Poplatek se platí v mincovním automatu (citymetru).

 

  • Zóna „RESERVE“ (oranžová)

Jedná se o parkoviště v majetku právnických osob. Na takto označená parkovištích není městem parkování regulováno.

 

Parkovací oprávnění

Parkovací oprávnění umožňuje parkování na vymezených parkovacích plochách pro předem daný okruh uživatelů. O parkovací oprávnění mohou požádat:

  • REZIDENTI - fyzické osoby s trvalým pobytem v dané oblasti či vlastnící v dané oblasti nemovitost
  • ABONENTI - právnické osoby či fyzické osoby podnikající, se sídlem, místem podnikání nebo umístěním provozovny v dané oblasti.

Za vozidlo rezidenta a abonenta se považuje vozidlo v těchto právních vztazích k žadateli o vydání parkovacího oprávnění:

a) žadatel je vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, popř. užívá vozidlo na základě společného jmění manželů,
b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové či úvěrové smlouvy uzavřené se subjektem, který je k této činnosti oprávněn,
c) žadatel má vozidlo dlouhodobě pronajato od subjektu, který je k této činnosti oprávněn,
d) žadatel má vozidlo svěřeno k dlouhodobému užívání zaměstnavatelem,
e) žadatel má vozidlo svěřeno k dlouhodobému užívání jako člen orgánu právnické osoby.

Parkovací oprávnění je vydáváno elektronicky (není vydávána jeho fyzická podoba), má formu záznamu registrační značky silničního vozidla v databázi informačního systému. Parkovací oprávnění je nepřenosné.

Žádost o parkovací oprávnění je možné učinit elektronicky odesláním na e-mailovou adresu parkovanihb%z%muhb.cz nebo osobně na Městském úřadě Havlíčkův Brod, Ekonomický odbor, pracoviště V Rámech 1855 (přízemí) v termínu od 1. srpna 2023.

Parkovací oprávnění je vydáváno na období 1 roku po splnění základních podmínek pro získání parkovacího oprávnění. Informace o blížícím se konci platnosti parkovacího oprávnění bude držitelům parkovacího oprávnění zasílána prostřednictvím e-mailu, který bude uveden v žádosti.

Držiteli parkovacího oprávnění nevzniká nárok na konkrétní parkovací místo, držitel parkovacího oprávnění může využít jakoukoliv parkovací plochu v zóně určené pro rezidentní a abonentní parkování. Kontrolu platnosti parkovacího oprávnění ve vybraných oblastech provádí Městská policie Havlíčkův Brod.

Podrobné podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách pro oprávněné rezidentní a abonentní parkování ve městě Havlíčkův Brod.

 

Ceník parkovacích oprávnění

Každý rezident nebo abonent je oprávněn požádat o vydání maximálně dvou parkovacích oprávnění téhož druhu.

 

 ZÓNA "A"

REZIDENT ABONENT
roční roční
1. parkovací oprávnění 900 Kč 5.000 Kč
2. parkovací oprávnění 5.000 Kč 10.000 Kč

 

Závěrem

Soubor opatření sestávajících z vymezení zóny „A“, změn dopravního značení, zpoplatnění parkování a parkovacích poplatků pro rezidenty (abonenty) není určitě konečný a po nějaké době dojde k jeho vyhodnocení a případným úpravám. V oblasti parkování v centru města je a do budoucna vždy bude obtížné vyhovět požadavkům a očekáváním jednotlivců i zájmových skupin.

Opatření, tak jak jsou koncipována, preferují rovný přístup všech subjektů k veřejnému statku, kterým bezesporu parkování je. Současně definují podmínky pro získání zvláštních oprávnění pro parkování motorových vozidel v centrální části města, a to vybraným subjektům. Při hodnocení opatření, je třeba zohlednit i další hlediska veřejného zájmu, jakým bezesporu je zklidnění dopravy a zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů.

 

Podrobnější informace budou poskytnuty na Ekonomickém odboru, úseku pronájmů a prodejů:

Postranní menu