Úmrtí

 

Vyřízení úmrtního listu

Úmrtní list zemřelé osoby vydává matriční úřad v místě úmrtí. Pokud došlo k úmrtí v obcích Bartoušov, Boňkov, Břevnice, Česká Bělá, Dlouhá Ves, Dolní Krupá, Herálec, Horní Krupá, Hurtova Lhota, Knyk, Kochánov, Kojetín, Krátká Ves, Květinov, Kyjov, Lípa, Lučice, Michalovice, Okrouhlice, Okrouhlička, Olešná, Pohled, Radostín, Rozsochatec, Skorkov, Skuhrov, Slavníč, Šlapanov, Štoky, Tis, Úhořilka, Úsobí, Veselý Žďár, Věž, Věžnice, Vysoká, Ždírec  je příslušný matriční úřad k vydání úmrtního listu:

Městský úřad Havlíčkův Brod

Matrika

Havlíčkovo náměstí 57

580 01  Havlíčkův Brod

K zápisu zemřelého do matriční knihy úmrtí předloží pozůstalí pohřební službě tyto doklady: 

  • matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list),
  • občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu, jestliže byl zemřelý cizincem,
  • kartičku zdravotní pojišťovny zemřelého /nepovinný doklad/

Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od poskytovatele zdravotních služeb „List o prohlídce zemřelého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně na oddělení matrik.

K vyzvednutí prvopisu úmrtního listu předloží oprávněná fyzická osoba doklad totožnosti.

Pokud nebyl odevzdán na pohřební službě občanský průkaz nebo cestovní doklad zemřelého, můžete tyto doklady odevzdat na matrice při převzetí úmrtního listu.

Oznamovací povinnost matričního úřadu při úmrtí osoby je plněna vůči:

  • Okresnímu soud v místě trvalého pobytu zemřelého /okresním soudem je stanoven příslušný notář k projednání dědického řízení/,
  • České správě sociálního zabezpečení,
  • Informačnímu systému evidence obyvatel,
  • Zastupitelskému úřadu státu, jehož byl cizinec občanem,
  • Ředitelství služby cizinecké policie, jestliže byl zemřelý občanem cizího státu.    

Úmrtní list je doručen na adresu vypravovatele pohřbu do 30 dnů ode dne, kdy matriční úřad obdrží list o prohlídce zemřelého. Vydání prvopisu úmrtního listu je bez poplatku.

Žádost o vdovský, vdovecký důchod podává oprávněná osoba (pozůstalý manžel/manželka) na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení dle svého trvalého bydliště.
K pozůstalostnímu řízení je rodina zemřelého vyzvána příslušným pověřeným notářem.

Postranní menu