Zákonem č. 350/2012 Sb. ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony s nabytím účinnosti dnem 1. ledna 2013 je úřadům územního plánování dle § 166 stavebního zákona nově uložena povinnost zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technické infrastruktuře (dále jen TI) a o jejím vlastníkovi.
Zde tedy formou PDF souborů zpřístupňujeme data, která v rámci povinnosti předávání údajů o území poskytli vlastníci technické infrastruktury.
 
 
 

Výňatek ze stavebního zákona k problematice ÚAP:

ZÁKON č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

§ 27
Pořizování územně analytických podkladů

(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.

(4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 166

(2) Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27.

 

 • Obdržené pasporty technické infrastruktury
  • ČEPRO, a.s.
  • ČEPS a.s.
  • České dráhy
  • CETIN
  • ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ ITC Services, a.s.
  • České radiokomunikace
  • Dial Telecom
  • Itself
  • MERO ČR, a.s.
  • Ministerstvo obrany ČR
  • NET4GAS, s.r.o.
  • RWE GasNet, s.r.o.
  • Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Postranní menu