Osoby vykonávající agendu sociální kurately:

Bc. Monika Valecká - tel.: 569 497 262, e-mail: mvalecka%z%muhb.cz

Bc. Marcela Šteidlová - tel.: 569 497 264, e-mail: msteidlova%z%muhb.cz  

 

Sociální kuratela pro děti a mládež /dále jen sociální kuratela/ je součástí sociálně-právní ochrany dětí. Je upravena v §  31 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální kuratela se zaměřuje na děti vyžadující zvýšenou pozornost. Jsou to zejména děti, které zanedbávají školní docházku, experimentují s návykovými látkami nebo je zneužívají, živí se prostitucí, spáchaly provinění či čin, který by jinak byl trestným činem, vícekrát spáchaly přestupek či jinak ohrožují občanského soužití a vedou zahálčivý a nebo nemravný způsob života, stýkají se s lidmi a nebo vyhledávají lidi vedoucí podobně nevhodný způsob života. Sociální kurátor pro děti a mládež rovněž pracuje s dětmi, které se dopouštějí útěků z domova, a s dětmi, které vykazují další poruchy chování a jednání, např. mají konflikty s vrstevníky, nerespektují výchovné autority apod.

Cílem sociální kurately je působením na dítě, rodiče, příp. na jiné osoby a realizací příslušných opatření dosáhnout odstranění nebo alespoň zmírnění poruchy vývoje dítěte.  Sociální kurátor pro děti a mládež je v osobním styku s dítětem a jeho rodiči a nebo jinými osobami, které jsou zodpovědné za výchovu dítěte, případně se na ní podílejí, spolupracuje v záležitosti dítěte s dalšími subjekty, s nimiž dítě významně přichází do styku /např. se školami, navštěvuje dítě v domácím prostředí či v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Zprostředkovává pro dítě, příp. pro rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu či pro rodinu jako celek odbornou pomoc, dle převažující problematiky např. psychologické poradenství, psychoterapii individuální, skupinovou nebo rodinnou, krizovou pomoc, umístění dítěte na pobyt do střediska výchovné péče, ambulantní či pobytové služby pro pomoc při experimentování s návykovými látkami, při jejich zneužívání nebo při závislosti na nich aj.

Zaměřuje se na to, jak dítě tráví svůj volný čas, a pomáhá mu odstraňovat některé problémy, které mohou souviset s jeho nežádoucím chováním např. zprostředkovává odborné vyšetření dítěte, které se vyhýbá docházce do školy v souvislosti s prožitkem neúspěšnosti v ní, směřuje rodiče s napjatým rodinným rozpočtem k možnostem čerpání příspěvků na zájmovou činnost dětí. V případě potřeby využívá sociální kurátor pro děti a mládež opatření sociálně-právní ochrany dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, a to vůči rodičům, jiným osobám zodpovědným za výchovu, vůči dítěti, příp. i vůči jiným osobám, které řádnou výchovu dítěte narušují, popř. dává podnět nebo návrh soudu k uložení vhodných opatření. 

Postranní menu