Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR

Výzva k podání žádostí o dotaci do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR pro rok 2025

 

Je určena vlastníkům nemovitostí zapsaných v seznamu kulturních památek, nacházejících se na území Městské památkové zóny Havlíčkův Brod.

Jste-li vlastníkem takového památkového objektu, můžete získat příspěvek na jeho obnovu z dotačního titulu Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.

 Na základě pravidel Programu přispívá na obnovu památkového objektu žadateli – vlastníkovi památky rovněž Město Havlíčkův Brod. Finanční náročnost obnovy památky, kde je nutné dodržovat technologické postupy stanovené památkáři, se tak může výrazně snížit.

 Obecné podmínky pro získání podpory:

  • O příspěvek je nutné požádat do 30. 9. 2024
  • O příspěvek mohou žádat pouze vlastníci (fyzické osoby, právnické osoby, církve) na stavební obnovu nebo restaurování kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Příspěvky nemohou být použity na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka památky ani na práce investiční povahy (zateplení, kanalizace, rozvody vody, půdní vestavby a přístavby objektů).
  • Obnova kulturní památky musí být realizována a profinancována v období od 1. 1. 2025 nejdéle do 30. 11. 2025. 
  • Výše příspěvku Ministerstva kultury ČR a Města Havlíčkův Brod je následující:

Ministerstvo kultury – max. 50 % uznatelných nákladů

Město Havlíčkův Brod – min. 10 % uznatelných nákladů

Vlastník památky hradí ze svých zdrojů min. 40 % uznatelných nákladů.

 Jako přílohu k žádosti je nutné doložit:

  • Kopii  závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
  • Kopii stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 283/2021 Sb. vyžaduje;
  • Kopii cenové nabídky se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut.

 Pokud uvažujete o obnově památkového objektu, jehož jste vlastníkem, přijďte se informovat o možnosti podání žádosti o zařazení obnovy památky do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2025. Poradíme a pomůžeme vám na MÚ V Rámech 1855 – Ing. Jana Deveci (jdeveci%z%muhb.cz, 569 497 139, 735 744 200).

Mapa městské památkové zóny je k dispozici zde.

Postranní menu