Místní poplatek ze psů upravuje Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 9/2023. Vyhláška byla vydána v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu správy  místního poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Kdo platí poplatek ze psů?

Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa přihlášení nebo sídla. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Jak splnit oznamovací povinnost?

Pokud Váš pes dovrší stáří 3 měsíců nebo jste se stal držitelem psa staršího, jste povinen do 30 dnů oznámit tuto skutečnost správci poplatku. Po ohlášení poplatník obdrží známku s registračním číslem psa.

 Jaká je sazba poplatku?

Základní sazba poplatku za psa a kalendářní rok činí v rodinném domě 750 Kč (za druhého a dalšího psa 1 000 Kč), v bytových domech 1500 Kč (za druhého a dalšího psa 2 200 Kč). V okrajových částech města vyjmenovaných v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky činí sazba poplatku za jednoho psa  a kalendářní rok v rodinném domě 250 Kč (za druhého a dalšího psa 300 Kč), v bytových domech 750 Kč (za druhého a dalšího psa 1 000 Kč). V případě, že držitelem psa je osoba starší 65 let, činí poplatek za psa chovaného v rodinném domě 100 Kč (za druhého a dalšího psa 200 Kč), za psa chovaného v bytovém domě 200 Kč (za druhého a dalšího psa 300 Kč).

Jak poplatek zaplatit?         

Poplatek je splatný jednorázově do 30. června kalendářního roku.

Poplatek lze platit:

-     poštovní poukázkou. Poštovní poukázky k úhradě poplatku rozesílá správce poplatku během dubna či května. Pokud poplatník z nějakého důvodu neobdrží poštovní poukázku, je povinen si potřebné údaje k zaplacení poplatku zjistit sám a poplatek ve lhůtě stanovené vyhláškou uhradit.

-     bezhotovostním převodem na účet města Havlíčkův Brod č. 19-327521/0100 u KB H. Brod. K identifikaci Vaší platby je velice důležitý variabilní symbol, nezapomeňte ho proto při platbě uvést.

-     v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu (přízemí budova V Rámech 1855, H. Brod nebo přízemí budova Pražská 2954, H. Brod). Při placení můžete použít předtištěnou poštovní poukázku nebo je nutné zjistit si variabilní symbol pro platbu.

-    prostřednictvím SIPO.

Které osoby jsou od poplatku osvobozeny ?

Od poplatku je osvobozen:

-          držitel psa, kterým je nevidomá osoba,

-          osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

-          osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,

-          osoba provádějící výcvik psů určených doprovodu zvlášť těžce postižených osob,

-          osoba provozující útulek pro zvířata,

-          osoba, které povinnost držení a používání psa stanoví zvláštní právní předpis (např. myslivecká stráž),

-          držitel psa po dobu jednoho roku ode dne, kdy převzal do své péče psa z útulku pro zvířata,

-          držitel psa, který provozuje canisterapii a pes má složenu zkoušku canisterapeutického psa,

-          držitel psa, který je členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR a pes má složeny zkoušky záchranářské způsobilosti.

Existují nějaké úlevy na poplatku?

Poplatník, který je členem kynologické organizace, a  pes  má složeny zkoušky dle některého ze zkušebních řádů pro výcvik psů, má nárok na  úlevu na poplatku ve výši, která odpovídá 50 % příslušné roční sazby poplatku.

 

V jaké lhůtě je poplatník povinen nárok na úlevu či osvobození  u správce poplatku uplatnit ?

Držitelé psů, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, osoby, které provozují canisterapii a členové kynologických organizací, v případech, kdy pes má složeny zkoušky dle některého ze zkušebních řádů pro výcvik psů, jsou povinni uvedené skutečnosti doložit vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V ostatních případech platí pro splnění oznamovací povinnosti jednotná lhůta - do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající vznik nároku na úlevu či osvobození.

Co udělat, pokud dojde k ukončení držení psa, zániku nároku na osvobození nebo úlevu na poplatku či  ke změně místa přihlášení u držitele psa?

Poplatník je povinen tuto skutečnost oznámit do 30 dnů správci poplatku.

Jaké jsou sankce v případě nezaplacení poplatku?

V případě nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě může správce poplatku zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na dvojnásobek.

Důležitě upozornění!

Nezapomeňte, že po svém pejskovi jste povinni uklízet psí exkrementy. ZDARMA si můžete  sáčky na psí exkrementy vyzvednout  na recepci Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, přízemí V Rámech 1855, H. Brod). 

Jaké jsou kontakty na správce poplatku ?

Správcem poplatku je ekonomický odbor Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, telefon:  569 497 236 (paní Raušová, e-mail: erausova%z%muhb.cz

Postranní menu