Místní poplatek z pobytu upravuje Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č.  6/2023. Vyhláška byla vydána na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu správy tohoto místního poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 Kdo platí poplatek z pobytu ?

Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. 

Co je předmětem poplatku ?

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 

Jaká je sazba poplatku ?

Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Která ubytovací zařízení poplatku podléhají ?   

Plátcem poplatku z pobytu jsou nejen klasická ubytovací zařízení - hotely, motely, ubytovny, penziony, kempy apod., ale také osoby, které poskytují ubytování za úplatu v soukromých apartmánech, bytech, stavbách pro rodinnou rekreaci, obytných přívěsech v zahradách  apod.

Jak splnit ohlašovací povinnost ?

Do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování ubytování za úplatu je třeba oznámit tuto skutečnost správci poplatku

Jakou povinnost vůči správci poplatku má osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytuje ?  

Poskytovatel úplatného pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu ubytovaných za každé zařízení nebo místo, kde je toto ubytování poskytováno. Údaje, které se do evidenční knihy zapisují, jsou uvedeny v článku 4 výše zmíněné vyhlášky. V článku 8 této vyhlášky jsou vyjmenovány osoby, které jsou od poplatku osvobozeny.

Ubytovatel je povinen od poplatníků poplatek vybrat a ve lhůtě stanovené vyhláškou vybraný poplatek odvést správci poplatku.

Jaká je splatnost poplatku ?

Plátce je povinen vybraný poplatek odvést správci poplatku ve dvou pololetních splátkách, a to vždy do 31. 7. příslušného kalendářního roku a 31. 1. následujícího kalendářního roku. 

Jaké jsou sankce v případě nezaplacení poplatku ?

Včas neodvedené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek.

Jaké jsou kontakty na správce poplatku ?

Správcem poplatku je ekonomický odbor Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, telefon:   569 497 236 (paní Raušová, e-mail: erausova%z%muhb.cz

Postranní menu