Povolení hazardní hry

Pořádání hazardních her je upraveno zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“). 

Povolení k umístění herního prostoru

Městský úřad vydá povolení k umístění herního prostoru,
a) má-li žadatel základní povolení k provozování daného druhu hazardní hry,
b) není -li umístění herního prostoru v rozporu se zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce a
c) nebylo-li v posledních 3 letech přede dnem podání žádosti tomuto žadateli zrušeno povolení k umístění herního prostoru stejného druhu na stejném místě podle §104f odst. 3 písm. d).

V povolení k umístění herního prostoru městský úřad povolí umístění herny, provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic. Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

Náležitosti žádosti o povolení k umístění herního prostoru a podmínky pro povolení jsou upraveny v §104d a násl. zákona o hazardních hrách. Regulace provozování hazardních her v Havlíčkově Brodě je upravena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2017, která je účinná od 1. 1. 2018. Provozování binga a živé hry je na celém území města zakázáno. Technickou hru lze na území města provozovat na místech uvedených v příloze č. 1 vyhlášky.

Kontakty:
Eva Raušová, telefon 569 497 236, e-mail: erausova%z%muhb.cz

 

Ohlášení pořádání tomboly

Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.

 Herní jistina jesoučin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden tiket.

 Tomboly s herní jistinou do 200 000 Kč (včetně) nepodléhají ohlášení obecnímu úřadu.

Tomboly s herní jistinou nad 200 000 Kč

 1. Tombola se ohlašuje obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude tombola provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly.
 2. Náležitosti ohlášení:
  1.  název a popis ohlašované hazardní hry,
  2.  adresa místa, kde bude hazardní hra provozována,
  3.  doba, po kterou bude hazardní hra provozována (datum zahájení a ukončení),
  4.  určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
  5.  herní plán,
  6.  identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.
 3. Provozovatelem tomboly musí být právnická osoba, která má sídlo v ČR, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 4. Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.
 5. Zakazuje se provozovat hazardní hru, která nebyla řádně ohlášena.
 6. Provozovatel je povinen stanovit herní plán, v němž upraví: pravidla hazardní hry, způsob slosování, výši výhry a způsob jejího určení, způsob výplaty výhry.
 7. Předmětem výhry tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby s vyloučením peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.
 8. Předmětem výhry nesmí být tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje.
 9. Hodnota nepeněžních výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
 10. Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
 11. Pravděpodobnost výhry nesmí být nižší než 1 : 200.
 12. Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
 13. Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa, data konání, seznamu přijatých vkladů a vyplacených výher. Tento zápis je povinen uchovat nejméně po dobu 5 let.
 14. Opis zápisu je provozovatel tomboly povinen zaslat do 20 dnů po skončení tomboly obecnímu úřadu obce, kde byla tombola ohlášena.

Kontakty:
Ing. Libuše Dvořáková, telefon 569 497 232, e-mail: ldvorakova%z%muhb.cz)
Hana Lýrová,  telefon 569 497 234, e-mail: hlyrova%z%muhb.cz

 

Ohlášení pořádání turnaje malého rozsahu

Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 1 000 Kč za 24 hodin.

Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba,

 1. která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 2. jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a
 3. jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

Pořádání turnaje malého rozsahu se ohlašuje obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude tombola provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly.

Náležitosti ohlášení:

 1.  název a popis ohlašované hazardní hry,
 2.  adresa místa, kde bude hazardní hra provozována,
 3.  doba, po kterou bude hazardní hra provozována (datum zahájení a ukončení),
 4.  určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
 5.  herní plán,

Turnaje malého rozsahu se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hazardní hry. Provozovatel nesmí vyplatit na výhrách více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů.

Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry včetně jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.

Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje obecnímu úřadu obce, které byl turnaj ohlášen.

Kontakty:
Eva Raušová, telefon 569 497 236, e-mail: erausova%z%muhb.cz
Ing. Libuše Dvořáková, telefon 569 497 232, e-mail: ldvorakova%z%muhb.cz

Postranní menu