Kritéria a zásady MA 21

Kritéria místní agendy 21

 

Mezinárodní program místní Agenda 21 (MA21) představuje nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech.

Úroveň realizace MA21 je však velmi rozdílná a je třeba stanovit jasná kritéria, jenž umožní městům, obcím a regionům objektivně zhodnotit, čeho bylo v této oblasti dosaženo a výsledky svého úsilí navzájem porovnávat. Tato kritéria, dokladující kvalitu realizované MA21, mohou být rovněž využívána jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů.

Kritéria MA21 a jejich indikátory hodnotí, jakým způsobem jsou principy udržitelného rozvoje uplatňovány na místní úrovni a jak aktivní roli úřad v těchto procesech hraje. MA21 je dlouhodobý proces, který je třeba efektivně monitorovat a utřídit do přehledného systému. Za tímto účelem vznikla za spolupráce členů Pracovní skupiny pro MA21 oficiální Databáze MA21, kterou si lze prohlédnout na www.ma21.cz.  Smyslem Databáze je zpřehlednit způsob monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých municipalitách a umožnit tak jejich transparentní zařazení do jednotlivých kategorií „A“-„D“, případně „startovací“ kategorie „Začátečník“. Databáze municipalitám slouží jako jednoduchý internetový nástroj, který zobrazuje např. kdo se do procesu MA21 zapojuje, jaké jsou hlavní aktivity, čeho se podařilo dosáhnout apod.

Postranní menu