Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod 

Číslo operačního programu: CZ.1.04

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03

Číslo prioritní osy: 4.3.

Název prioritní osy:  Sociální integrace a rovné příležitosti

Název oblasti podpory:  Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo výzvy:  C2

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 3.1 - Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

 

Datum zahájení realizace projektu:      1. 2. 2014

Datum ukončení realizace projektu:   30. 6. 2015

Doba trvání:                                        17 měsíců

 

Náklady projektu:                              3 213 265,39 Kč

 

Základní informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou práci sociálně-právní ochrany dětí zajišťované Městským úřadem Havlíčkův Brod s rodinami a dětmi, zkvalitnění výkonu orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) ve městě Havlíčkův Brod a naplnění standardů kvality OSPOD. Projekt reaguje na novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "zákon"), která nově ukládá orgánům SPOD povinnosti řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), specifikovanými v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona (dále jen "vyhláška").

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Havlíčkův Brod žije 8 812 dětí do 18 let. Dle doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ke stanovení počtu pracovníků OSPODu spadá ORP Havlíčkův Brod do II. kategorie - zvýšená míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany. Vzhledem k rozloze správního obvodu ORP Havlíčkův Brod, který zahrnuje 56 obcí, časové náročnosti služebních cest, je třeba držet se dle doporučení MPSV ČR hodnoty pohybující se kolem 800 spisů na jednoho pracovníka OSPODu. V současné době na jednoho pracovníka připadá 1 101 dětí do 18-ti let věku.

Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu OSPOD na Městském úřadě Havlíčkův Brod.
Dále projekt přispěje ke zkvalitnění vzdělávací a metodické činnosti a rozšíření spolupráce v síti podpůrných služeb ohroženým rodinám.

Cílová skupina projektu je tvořena pracovníky sociálně-právní ochrany dětí Městského řadu Havlíčkův Brod.

Zodpovídá: Ing. Kateřina Hamanová
Vytvořeno / změněno: 4.4.2014 / 4.4.2014