Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 13. 6. 2011Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Petr Doucha, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Jan Tecl

 

149/11 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 469/10 do 31.12.2012, 347/10 a 348/10 do 31.12.2011, 180/10 do 31.10.2011.

 

150/11 Usnesení mediálního výboru 17. 5. 2011

Zastupitelstvo města schvaluje změnu grafické úpravy webových stránek města a městského informačního centra podle předloženého návrhu mediálního výboru dle podkladové přílohy č. 16745.

 

151/11 Plán jednání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2011

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2011 v termínech: 12. 9., 31. 10. a 12. 12.

 

152/11 Valná hromada Úpravny vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu  Bc. Jana Tecla jako svého zástupce  na řádnou valnou hromadu společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konanou dne 27. června 2011.

 

153/11 Finanční dar od Futaba Czech, s.r.o.

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. OVVV/62/2010/IA dle podkladové přílohy č. 16622.

 

154/11 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2011

Zastupitelstvo město schvaluje poskytnutí grantu ve výši 7.510 Kč z  grantového programu "Ptačí budky 2011" společnosti Junák svaz skautů a skautek ČR středisko "Bobříci", Horní 3188, Havlíčkův Brod, IČ 46485341, na projekt "Výroba a vyvěšení budek" v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 16635.

 

155/11 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2011

Zastupitelstvo město schvaluje poskytnutí grantu ve výši 7.900 Kč z  grantového programu "Ptačí budky 2011" společnosti Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Úvoz 23, Jihlava, IČ 75107988 "Podpora hnízdních možností ptáků na lokalitách Vlkovsko a Vršovice v Havlíčkově Brodě" v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 16636.

 

156/11 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2011

Zastupitelstvo město schvaluje poskytnutí grantu ve výši 4.570 Kč z  grantového programu "Ptačí budky 2011"  Ing. Ondřeji Živnému, U Vítků 1532, Havlíčkův Brod, RČ 7708112973, na projekt "Výroba, vyvěšení a kontrola budek" v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 16637.

 

157/11 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2011

Zastupitelstvo město schvaluje poskytnutí grantu ve výši 4.500 Kč z  grantového programu "Město bez bariér 2011 - II. kolo" Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR  Okresní výbor Havlíčkův Brod, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ 60128402  na projekt "Integrace sluchově postižených do společnosti" v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 16638.

 

158/11 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - dodatky smluv

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. OVVV/67/2010/IA dle podkladové přílohy č. 16525.

 

159/11 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - dodatky smluv

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. OVVV/70/2010/IA dle podkladové přílohy č. 16526.

 

160/11 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - dodatky smluv

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. OVVV/7/2011/IA dle podkladové přílohy č. 16527.

 

161/11 Rozpočtová opatření zastupitelstva města pro období 06/2011 (čj. 5. až 9.)

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá ekonomickému odboru zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 06/2011 rozpočtová opatření evidovaná v přípravě změn rozpočtu pod č.  5. až 9. a uvedená v podkladové příloze č. 16724 takto:

a) rozpočtovým opatřením se zvyšují rozpočtové příjmy o 584.000 Kč

b) rozpočtovým opatřením se snižují rozpočtové výdaje o 962.000 Kč

c) základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2011 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města k 13.06.2011 dle podkladové přílohy č. 16724:

- rozpočtové příjmy 530.770.041,00 Kč

- rozpočtové výdaje  658.409.791,00 Kč

-  očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2011 (DEFICIT)  127.639.750,00 Kč

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2011 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města k 13.06.2011 dle podkladové přílohy č. 16724 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2011 a dále finančními prostředky z předchozích let.

 

162/11 Prodej pozemku parcelní č. st. 6678 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup odboru správy majetku ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemku parcelní č. st. 6678 o výměře 25 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a s tímto postupem souhlasí.

 

163/11 Záměr prodeje části pozemku ppč. 2259/159 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 2259/159 o výměře cca 160 m2  v k. ú.  Havlíčkův Brod a doporučuje radě města jednat s žadateli o pronájmu pozemku.

 

164/11 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Perknov ppč. 103/119 a 103/184

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Perknov ppč. 103/119 o výměře 184 m2 a 103/184 o výměře 123 m2.

 

165/11 Záměr prodej pozemků ppč. 459/1 a 459/3 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje ppč. 459/3 a části pozemku PK 459/1 v k.ú. Perknov.

 

166/11 Záměr prodeje části pozemku ppč. 295/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 295/2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

167/11 Záměr prodeje pozemku ppč. 540/7 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku ppč. 540/7 v k.ú. Poděbaby o výměře 10 m2 odděleného z pozemku ppč. 540/1 v k.ú. Poděbaby.

 

168/11 Prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/65 o výměře 11 m2 oddělených geometrickým plánem č. 6522-22/2011 z pozemku ppč. 627/1 Stanislavě B., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 652 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

169/11 Zpráva z  27. valné hromady Kulturního domu "Ostrov" spol. s r.o.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z 27. valné hromady Kulturního domu "Ostrov" spol. s r.o. konané dne 27. dubna 2011 uvedenou v podkladové příloze č. 16452.

 

170/11 Zrušení rozvazovací podmínky - pozemky u KD Ostrov

Zastupitelstvo města neschvaluje doplatek kupní ceny za předmět kupní smlouvy  č. HO 112/2004/Zim  5.000.000,- Kč Janu R., Hradec Králové v návaznosti na zrušení rozvazovací podmínky této kupní smlouvy a ukládá radě města dále jednat o výši doplatku kupní ceny.

 

171/11 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č. 3209/4 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Martina P., Havlíčkův Brod a Zdeněk B., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 517.500,00 Kč.

 

172/11 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodeje bytových  jednotek  takto:  

1)  bytové jednotky č. 3233/7 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Zdeněk T., Havlíčkův Brod.       

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

2)  bytové jednotky č. 3219/1 v domě čp. 3218, 3219,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,   

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a  příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Magdalena M., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

 

3) bytové jednotky č. 798/2 v domě č.p. 798,799, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích příslušejících k budově  parc.č.st. 3135 a parc. č.st.3136 zast. plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 1868/1 ost. plocha se všemi součástmi a příslušenstvím

Kupující: Alena O., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 386.933,- Kč.

 

173/11 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje položku 48) usnesení č. 409/09 z 22.6.2009 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č. 3277/1 v domě čp. 3277,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st.6052 se všemi součástmi a příslušenstvím.      

Kupující: Ing.Jiří I. a Hana B., Havlíčkův Brod.  

Za kupní cenu: 944.792,00 Kč.

 

174/11 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 74/11

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 74/11 o bezúplatném převodu nemovitosti včetně doložky ve věci převodu pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 3932/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č.16403. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

175/11 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 204/11

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 204/11 o bezúplatném převodu nemovitosti včetně doložky ve věci převodu pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1876/11 v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č.16292. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

176/11 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Havlíčkův Brod - u "Domu s pečovatelskou službou"

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 982/26 o výměře 1 m2 (ostatní plocha-zeleň) bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se bezúplatný převod pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ve veřejném zájmu u "Domu s pečovatelskou službou".

 

177/11 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Havlíčkův Brod - Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1406/1 o výměře 2347 m2 bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3 Husinecká 1024/11a, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod, dle zákona č. 95/9 Sb. z 28. dubna 1999, pozemku určeného územním rozhodnutím č.j. ST 836/2008 - 6/Pa 71605/2008 ze dne 4.9.2008 k zastavění veřejně prospěšnou stavbou "Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce" umístěnou na pozemcích v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

178/11 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod v ulici Nádražní, Havířská

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následujících pozemků bezúplatným převodem z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

pozemky oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010

parc.č. 2260/43   o výměře  125 m2  (oddělený z pozemku parc.č. 2260/5)

parc.č. 2260/44   o výměře    88 m2  (oddělený z pozemku parc.č. 2260/5)

parc.č. 2395/73   o výměře    11 m2  (oddělený z pozemku parc.č. 2395/14)

parc.č. 2395/74   o výměře    70 m2  (oddělený z pozemku parc.č. 2395/14)

Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod nově postavenými chodníky, plochami pro parkování a plochami zeleně v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

179/11 Prodej části pozemku ppč. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 2745/27 o výměře 14 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, který byl oddělen geometrickým plánem číslo 6562-1095/2011 z pozemku ppč. 2745/18  ideální 1/2 Václavu K., Havlíčkův Brod a ideální 1/2 Marii L., Lipnice nad. Sázavou. Cena pozemku činí 500 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí související náklady.

 

180/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/4 o výměře 36 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Bc. Barboře B., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 29 860 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

181/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/5 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Lence R., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 13 260 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

182/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/6 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Tomáši M., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 13 250 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

183/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/7 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Jiřímu Š., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 13 260 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

184/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/8 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Romanu V. a Zuzaně V., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 13 260 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

185/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/9 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Josefu E. a Evě E., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 13 260 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

186/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/10 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Renatě L., Ždírec za celkovou kupní cenu 13 260 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

187/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/11 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Ing. Pavlu F., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 13 260 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

188/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/12 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Václavu N. a Monice N., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 13 260 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

189/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/13 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Zdeňku P. a Anně P., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 13 260 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

190/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/14 o výměře 23 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Pavlu K., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 19 070 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

191/11 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 1933/15 o výměře 57 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  Pavlu B. a Markétě B., Hurtova Lhota za celkovou kupní cenu 45 600 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Do doby dokončení stavby plotu kupujícími, nejpozději do 30.4.2012, bude prodej pozemku ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

192/11 Prodej částí pozemku 569/1 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 569/23 o výměře  17 m2 odděleného z pozemku ppč. 569/1 v k.ú. Termesivy Blance K., Havlíčkův Brod za cenu 290 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

193/11 Prodej částí pozemku 569/1 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 591/3 díl "a"  o výměře 177 m2 odděleného z pozemku ppč. 569/1 v k.ú. Termesivy Pavlu H., Havlíčkův Brod za cenu 290 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

194/11 Doplnění Zřizovací listiny Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění přílohy č. 1 Zřizovací listiny Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu o garáž postavenou na pozemku stpč. 6666 o výměře 21 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

195/11 Prodej části pozemků k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/62 a 628/2

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/66 o výměře 24 m2  odděleného geometrickým plánem č. 6563-20/2011 z pozemků ppč. 627/62 a ppč. 628/2 Ing. Evě D., Havlíčkův Brod a Jaroslavu Z., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 660,- Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

196/11 Prodej pozemku v k. ú. Mírovka ppč. 464/2 a část pozemku ppč. 464/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Mírovka ppč. 464/2 o výměře 52 m2  a pozemku ppč. 464/3 o výměře 178 m2 odděleného geometrickým plánem číslo 453-1075/2011 z pozemku ppč. 464/1 Janě C., Znojmo. Cena pozemku ppč. 464/2 činí 273,72  Kč/m2 a cena pozemku ppč. 464/1 činí 109,49 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

197/11 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 374/35

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 374/35 o výměře 297 m2 Věře a Milošovi B., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 1000,- Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

198/11 Prodej pozemků parcelní č. st.. 2838 a st. 7505 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod parcelní č. st. 2838 o výměře 20 m2 a pozemku parcelní č. st. 7505 o výměře 21 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6460-69/2010 z pozemku parcelní č. 526/9, Pavlu H., Havlíčkův Brod. Cena pozemků činí 46.740,- Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Geometrický plán si objednal a uhradil žadatel sám.

 

199/11 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Klášterská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků stpč. 4667/2 o výměře 8 m2, stpč. 4668/2 o výměře 8 m2 a stpč. 4670/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

200/11 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Termesivy ppč. 394/4

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru části pozemku v k. ú. Termesivy  ppč. 394/4 o výměře cca 80 m2.

 

201/11 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Antonínův Důl

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 293 o výměře 2111 m2 (podíl 119/838) v k. ú. Antonínův Důl.

 

202/11 Záměr prodeje - garáž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje jednotky č.439/6 nebytový prostor – garáž v domě čp.439, ulice Strážná, Havlíčkův Brod a s tím spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc.č.st.1279,  č.1953/1 a č.1963/17.

 

203/11 Záměr prodeje - garáž

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit inzerci nabídky prodeje jednotky č.439/6 nebytový prostor – garáž v domě čp.439, ulice Strážná, Havlíčkův Brod a s tím spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích za min. nabídkovou cenu 220.000,-Kč.

 

204/11 Záměr směny částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Autoklub

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 578/1o výměře cca 120 m2 a pozemku stpč. 3205 o výměře 172 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

205/11 Záměr směny částí pozemků - Vršovice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků ppč. 1624/1, ppč. 1623, ppč. 1625/1, ppč. 1621, ppč. 1624/3 o celkové výměře cca 900 m2  ve vlastnictví žadatelky a části pozemku ppč. 1624/4 o výměře cca 900 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

206/11 Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1661/4

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup odboru správy majetku ve věci zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 1661/115 v katastrálním území  Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků ppč. 2366/2 o výměře 28 m2,  1661/4 o výměře 278 m2, 1646/113  o výměře 11 m2  ve vlastnictví žadatele a s tímto postupem souhlasí.

 

207/11 Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1661/4

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1661/141 o výměře 406 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6567-1103/2011 z pozemku ppč. 1661/115 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 1661/140 o výměře 317 m2 odděleného týmž geometrickým plánem z pozemků ppč. 2366/2,  1661/4 a 1646/113  ve vlastnictví Jana Raupacha, Č., Hradec Králové. Finanční rozdíl směňovaných pozemků činí 1 Kč ve prospěch města. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města jednou polovinou.

 

208/11 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města projednalo a vydává obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod "O místním poplatku za užívání veřejného prostranství" ve znění podkladové přílohy č. 16714 .Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2011.

 

209/11 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  část ppč. 182/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč.182/1 o výměře cca 190 m2.

 

210/11 Žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci veřejných WC výpravní budovy ČD, a.s. Regionální správa majetku Brno včetně spoluúčasti na provozních nákladech veřejných prostor

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek ve výši 850 000,00 Kč společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno IČ:70994226  na "Rekonstrukci výpravní budovy v žst. Havlíčkův Brod III. Etapa - rekonstrukce veřejných WC a haly".

 

211/11 Záměr prodeje objektu č.p. 2190 Masarykova ulice, Havlíčkův Brod včetně garáže a přilehlých pozemků

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 2190 Masarykova ulice v Havlíčkově Brodě včetně pozemků :

Stpč. 817 – o výměře 930 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ( na pozemku se nachází budova č.p. 2190), 

Stpč. 7448 – o výměře 25 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku se nachází garáž)

Ppč. 717/1 – o výměře 896 m2, druh pozemku zahrada

Ppč. 717/2 – o výměře 1456 m2, druh pozemku zahrada

včetně příslušenství (ploty).

 

212/11 Dodatek č. V zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. V zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, dle podkladové přílohy č. 16552.

 

213/11 Dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a aktualizovanou přílohu číslo 1 zřizovací listiny, dle podkladové přílohy č. 16377.

 

214/11 Převod vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

Zastupitelstvo města schvaluje rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 16370.

 

215/11 Převod vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod týkající se převodu vzdělávací činnosti základní umělecké školy ve znění podkladové přílohy č. 16372.

 

216/11 Převod vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

Zastupitelstvo města v souvislosti s převzetím vzdělávací činnosti základní umělecké školy schvaluje bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí do vlastnictví města Havlíčkova Brodu z vlastnictví kraje Vysočina , a to  dle výpisu z LV 5834 pro k.ú. a obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod: 

 

- budovy v části obce Havlíčkův Brod, čp. 31, obč. vyb., postavené na pozemku st. par. č. 138/2 a st. par. č. 139,

- pozemku st. par. č. 138/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m2,

- pozemku st. par. č. 139, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2 ,

- pozemku par. č. 3571, ost. plocha, ost. komunikace ,  o výměře 69 m2

 

a schvaluje darovací smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 16373. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva dle této  darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kraj Vysočina.

 

217/11 Převod vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

Zastupitelstvo města v souvislosti s převzetím vzdělávací činnosti základní umělecké školy schvaluje darovací smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod týkající se movitého majetku ve znění podkladové přílohy č. 16374.

 

218/11 Převod vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31

Zastupitelstvo města v souvislosti s převzetím vzdělávací činnosti základní umělecké školy schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 16375.

 

219/11 Urbanistická závada - panelový dům čp. 1879 - 80

Zastupitelstvo města schvaluje demolici domu čp. 1879-80 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod a ukládá radě města zajistit pro nájemníky bytů adekvátní náhradní byty a uzavřít nájemní smlouvy na jiné byty za stávajících podmínek.

Zastupitelstvo města dále ukládá radě města poskytnout dotčeným nájemcům dar ve výši 20 tis.Kč jako kompenzaci za náklady na stěhování do jiných bytů.

 

220/11 Urbanistická závada - panelový dům čp. 1879 - 80

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit dokumentaci bouracích prací a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele demolice objektu čp. 1879-80.

 

221/11 Změna č. 31 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 31 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod ve znění přílohy č. 16716.

 

222/11 Bezpečnost chodců na Havlíčkově náměstí

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na jednání zastupitelstva města v září 2011 podrobnou písemnou informaci o vyřešení bezpečného pohybu chodců na Havlíčkově náměstí včetně případně městem vynaložených nákladů.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta