Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 12.12.2011Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Petr Doucha, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Jan Tecl

 

322/11 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Významné osobnosti a rodáci města 2012" dle podkladové přílohy č. 17991.

 

323/11 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012" dle podkladové přílohy č. 17992.

 

324/11 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Havlíčkobrodské kulturní léto 2012" dle podkladové přílohy č. 17993.

 

325/11 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Průběžný grant 2012" dle podkladové přílohy č. 17994.

 

326/11 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2012" dle podkladové přílohy č. 17996.

 

327/11 Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod pro období 2013-2016

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod pro období  2013-2016 dle podkladové přílohy č. 18043.

 

328/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012

Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2013 rekonstrukci smuteční obřadní síně.

 

329/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012 - způsob finančního řízení spolufinancovaných projektů

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k akceptaci a uzavření smluv o čerpání dotací na projekty podporované z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu EU, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtově organizované na kapitole 35-podporované projekty. 

Pro rozpočtové období 2012 se jedná o projekty:

-        projekt Začleňování cizinců na území města H. Brod 

-        projekt Prevence kriminality a prevence socio-patologických jevů

-        projekt Výměna zahraničních zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálního začleňování

-        projekt Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov

-        projekt Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Nuselská

-        projekt Revitalizace vodní nádrž ve Svatém Kříži

-        projekt Perknov protierozní opatření

-        projekt Nový hřbitov – revitalizace zeleně, dřevin, kácení a výsadba

-        projekt Cyklostezka HB-Šmolovy

-        projekt Rekonstrukce bytového domu čp. 310 na chráněné bydlení

-        projekt Rekonstrukce části objektu domu pro seniory Reynkova na oddělení se zvláštním režimem

-        projekt Lunetové obrazy – restaurování

-        projekt Revitalizace parku Budoucnost

 

330/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012 - kompetence k finančnímu řízení rozpočtové rezervy na přípravu spolufinancovaných projektů

Zastupitelstvo města schvaluje dle §102, odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb. pro rozpočtové období 2012 delegaci pravomocí radě města k rozpočtovým změnám spočívajícím v rozpočtovém určení rezervy rozpočtových výdajů kapitoly 35-podporované projekty na funkčně a druhově určené limity rozpočtových výdajů pro financování přípravy dokumentů a podkladů k podání žádostí o podporu projektů:

-        projekt Začleňování cizinců na území města H. Brod 

-        projekt Prevence kriminality a prevence socio-patologických jevů

-        projekt Výměna zahraničních zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálního začleňování

-        projekt Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov

-        projekt Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Nuselská

-        projekt Revitalizace vodní nádrže ve Svatém Kříži

-        projekt Perknov protierozní opatření

-        projekt Nový hřbitov – revitalizace zeleně, dřevin, kácení a výsadba

-        projekt Cyklostezka HB-Šmolovy

-        projekt Rekonstrukce bytového domu čp. 310 na chráněné bydlení

-        projekt Rekonstrukce části objektu domu pro seniory Reynkova na oddělení se zvláštním režimem

-        projekt Lunetové obrazy – restaurování

-        projekt Revitalizace parku Budoucnost

 

331/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012 - podpora spolufinancování projektu občanského sdružení FC Slovan Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí v rozpočtovém období 2012  spolufinancování realizace projektu „Sportovní  areál Na Losích – Havlíčkův Brod“, jehož nositelem je občanské sdružení Tělovýchovná jednota FC Slovan Havlíčkův Brod. Spolufinancování rozpočtem města bude zajištěno do výše 20% investičních nákladů, max. 1.494.000 Kč.

 

332/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012 – podpora spolufinancování projektu občanského sdružení TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí v rozpočtovém období 2012  spolufinancování realizace projektu „Sportovní  areál Na Losích – Havlíčkův Brod“, jehož nositelem je občanské sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod jako spolufinancování 20% investičních nákladů, max. 6,1 mil. Kč. 

 

333/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012 - podpora spolufinancování projektu "Orlovna" občanského sdružení OREL Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města se seznámilo v letech 2009 až 2011 s investičním projektem občanského sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod na výstavbu multifunkční sportovní haly v areálu Základní školy Nuselská na pozemcích ve vlastnictví města. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod posoudilo rozpočtový výhled, finanční možnosti města pro rozpočtové období 2012 a na základě doporučení Finančního výboru se rozhodlo tento záměr podpořit. Zastupitelstvo města deklaruje, že město Havlíčkův Brod v rozpočtovém roce 2012 podpoří případnou realizaci projektu občanského sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod na výstavbu multifunkční sportovní haly v areálu Základní školy Nuselská a v závěrečné fázi realizace projektu dofinancuje 1/3 celkových realizačních nákladů projektu, maximálně však do výše 7.000,0 tis Kč na projekt celkem. Podmínkou poskytnutí finanční podpory je dodržení platné národní a evropské legislativy týkající se veřejné podpory. 

 

334/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012 - zrušovací usnesení

Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 274/01 ze dne 18.6.2001 z důvodů nesouladu s textem „Zásad pro poskytování finančních podpor“ schválených zastupitelstvem dne 28.4. 2008 usnesením     č. 192/08.

 

335/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012 - spolufinancované projekty - vázání výdajů na rozpočtové příjmy

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst.3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. deleguje radě města použít rozpočtové zdroje alokované na kapitole 35 euro-projekty a určené k realizaci projektů, jen při splnění předpokládaného inkasa dotačních příjmů rozpočtových příjmů vázaných k danému projektu, jehož příprava a předpokládaná realizace byla schválena v orgánech města. Dotační rozpočtové příjmy daného projektu pro aktuální i následující rozpočtové období musí být zajištěny platným rozhodnutím implementační agentury a musí být obsaženy ve schváleném nebo upraveném rozpočtu města. Omezení použití rozpočtových výdajů kapitoly 35 euro-projekty se netýká výdajů vynaložených na činnosti spojené s přípravou podání první žádosti daného projektu příslušné implementační agentuře.  

 

336/11 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012

Zastupitelstvo města projednalo podle podkladových příloh č. 18057 a 18058 návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2012 včetně souhrnných vztahů ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (10) a rozpočtů územních samosprávných celků. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2012 takto:

1) Základní parametry rozpočtu města pro rok 2012.

Druh rozpočtu DEFICITNÍ (záporné saldo příjmů a výdajů)

Rozpočtové příjmy 2012 = 418 189 100 Kč

Rozpočtové výdaje 2012 = 450 467 200 Kč

Saldo rozpočtového hospodaření 2012 = Deficit (-) 32 278 100 tis. Kč

 

2) Financování rozpočtu města na rok 2012

a) Stávající úvěry půjčky:

Pro rok 2012 schvaluje zastupitelstvo města limit výdajů na platby splátek dluhové služby (úvěrů a půjček) dle sjednaných splátkových kalendářů ve výši 4 924 000 Kč

b) Pro rok 2012 schvaluje zastupitelstvo města zajistit financování deficitu rozpočtu a splátek dluhové služby použitím finančních prostředků města akumulovaných z předchozích let do výše 37 202 100 Kč (součet salda rozpočtu a splátek úvěrů a půjček). Pro financování do schválené výše ukládá přednostně použít finanční prostředky v okruhu základního účtu města a následně prostředky Fondu strategického rozvoje.

 

3) Nové úvěry a půjčky

Zastupitelstvo města neschvaluje příjmy z nových úvěrů a půjček poskytnutých městu Havlíčkův Brod v rozpočtovém období 2012. V případě vázaní dotačních příjmů na čerpání půjček u projektů podporovaných ze Státního fondu životního prostředí (kapitola 35), bude o nových půjčkách rozhodnuto samostatným usnesením zastupitelstva města.

 

4) Předpokládaná změna stavu finančních prostředků

V souladu se schválenými limity rozpočtových příjmů, výdajů a výdajů na splátky dluhové služby pro rok 2012 se finanční prostředky na bankovních účtech města se v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 sníží maximálně o 37 202 100 Kč.

Rozpočtový deficit pro období 2011 je plně kryt finančními prostředky z přebytků hospodaření města z předchozích rozpočtových obdobích, které jsou alokovány na účtech města včetně účtu Fondu strategického rozvoje města

4) Druhová rekapitulace rozpočtu města pro rok 2012 (tis Kč)

Tř. 1 Daňové příjmy =  254 685 000 Kč

Tř. 2 Nedaňové příjmy = 68 521 300 Kč

Tř. 3 Kapitálové příjmy = m46288 700 Kč

Tř. 4 Dotace celkem = 48 694 100. Kč

CELKEM rozpočtové příjmy = 418 189 100 Kč

 

Běžné výdaje = 327 345 100 Kč 

Kapitálové výdaje = 123 122 100 Kč

CELKEM rozpočtové výdaje = 450 467 200 Kč

 

Saldo rozpočtového hospodaření (/-/=deficit) -32 278 100 Kč

 

5) Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací 

Město zřizuje celkem 10 příspěvkových organizací ke kterým vymezuje pro rok 2012 tyto finanční vztahy:

a) celkem neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím na hlavní činnost  činí 117 365 400 Kč

b) celkem neinvestiční příspěvek zřizovaným školským příspěvkovým organizacím účelově určený na opravy a údržbu budov ZŠ a MŠ v rámci hlavní činnosti činí 9 720 000 Kč

c) investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím není rozpočtován

d) odvody příspěvkových organizací do rozpočtu města nejsou rozpočtovány

 

6) Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům jiných ÚSC:

Rozpočet města obsahuje limity dotačních příjmů v souladu s rozpisem souhrnného finančního vztahu s rozpočtem Kraje Vysočina ze dne 16.11.2011 a další vztahy k rozpočtům ÚSC a RRS, které byly vzájemně odsouhlaseny. Rozpis dotačních vztahů s rozpočtem Kraje Vysočina, RRS a rozpočty obcí jsou uvedeny v podkladových přílohách č. 18057 a 18058.

 

7) Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012

Zastupitelstvo města stanovuje Radě města tyto závazné ukazatele rozpočtového hospodaření pro rok 2012:

a) závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2012 nižší něž 

+35 mil. Kč

b) závazný ukazatel provozní přebytek vyjádřený relativní hodnotou podílu PP/BP (provozní příjmy/provozní výdaje) nesmí být nižší než hodnota +1,10. 

 

8) Kompetence k provádění rozpočtových opatření 

Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012 je zastupitelstvem města schválen na úrovni souhrnných údajů o výši rozpočtových příjmů, výdajů a výdajů na splátky dluhové služby. 

Kompetence Rady města k provádění rozpočtových opatření zůstávají beze změn ve znění usnesení ZM č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

337/11 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 263/11 do 31.1.2012.

 

338/11 Zrušení usnesení č. 630/09 ze dne 14.12.2009

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 630/09 ze dne 14.12.2009.

 

339/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČ 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 9.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti –  soutěž družstev dětí v požárním sportu.

 

340/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Sportovnímu klubu Erupting Dragons Havlíčkův Brod, IČ 62697650, Horní Krupá 3, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - florbal.

 

341/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Spolku rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod o.s., IČ 60126841, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - Majáles 2012.

 

342/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Smíšenému pěveckému sboru Jasoň, o.s., IČ 62696165, Na Spravedlnosti 3213, Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - činnost pěveckého sboru.

 

343/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Sdružení přátel chovu koní a jezdeckého sportu Havlíčkův Brod, IČ 60127848, Novotnův Dvůr, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu.

 

344/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 sdružení ADIVADLO, IČ 68213972, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost.

 

345/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČ 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 3.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – dětský karneval.

 

346/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČ 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - dětské sportovní odpoledne.

 

347/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2012 dle podkladové přílohy č. 18046.

 

348/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČ 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti –  dětský maškarní bál v Perknově.

 

349/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 60128135, Občiny 28, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční pobyt.

 

350/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě, IČ 73634301, Strážná 1364, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – „Plovárna mnoha tváří“.

 

351/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Římskokatolické farnosti Svatý Kříž, IČ 60128551, Svatý Kříž 19, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - církevní činnost – provozní náklady.

 

352/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Římskokatolické farnosti Děkanství Havlíčkův Brod, IČ 15060527, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - církevní činnost – provozní náklady.

 

353/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 organizaci ROSKA Havlíčkův Brod regionální organizace Unie Roska v ČR, IČ 62697714, Na Spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční pobyt.

 

354/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Michalu P., Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů.

 

355/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Zbyňku P., Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – pronájem sálu pro zkoušky Velkého dechového orchestru.

 

356/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČ 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti –  rozloučení s létem.

 

357/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Tělocvičné jednotě Sokol Havlíčkův Brod, IČ 15059146, Beckovského 2179, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - celoroční činnost v rámci tělovýchovy a sportu mládeže a dospělých.

 

358/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012  Jaroslavu Z., Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – horolezecké závody pro veřejnost - Vysočina BoulderCup 2012 - 3. ročník.

 

359/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Jiřímu V., Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – amatérská volejbalová liga Havlíčkův Brod.

 

360/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 TJ Šmolovy, IČ 46480604, Šmolovy, Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

361/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 pro TJ Sokol Mírovka,IČ 46485465, U Pekárny 1684, Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

362/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Tělovýchovné jednotě Jiskra,  IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci         v oblasti tělovýchovy a sportu – ME žen v softbale do 22 let.

 

363/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Tělovýchovné jednotě Jiskra,  IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 22. ročník mezinárodního turnaje mládeže v Zápase řecko-římském - memoriál Františka Červína.

 

364/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Tělovýchovné jednotě Jiskra,  IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 12.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci         v oblasti tělovýchovy a sportu - 7. ročník "Velké ceny města Havlíčkova Brodu" mládeže v rapid šachu.

 

365/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 SRC Fanaticu o.s.,IČ 27000818, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství světa ve sportovním a fitness aerobiku - Holandsko (doprava, ubytování, startovné).

 

366/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 3.200.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - sportovní činnost.

 

367/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 SRC Fanaticu o.s.,IČ 27000818, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství Evropy ve sportovním a fitness aerobiku (doprava, ubytování, startovné).

 

368/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Michalu Š., Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – příprava a účast na mezinárodních závodech v cyklistice.

 

369/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Svazu tělesně postižených ČR o.s., místní organizaci, IČ 71233407, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc tělesně postiženým občanům.

 

370/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci, IČ 75035944, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši        15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc postiženým civilizačními chorobami.

 

371/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okresnímu výboru Havlíčkův Brod, IČ 601128402, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených.

 

372/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 60128135, Občiny 28, Havlíčkův Brod, ve výši 3.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči – Diabetologický den v Havlíčkově Brodě.

 

373/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Jaroslavu N., Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - turnaj v malé kopané.

 

374/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Tělovýchovné jednotě Jiskra,  IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – 3. ročník školní ligy v miniházené pro přihlášené základní školy města Havlíčkův Brod.

 

375/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 sdružení FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČ 70155089, Žižkov II 1973, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal.

 

376/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012  organizační jednotce sdružení KČT HAVLÍČKŮV BROD, IČ 72072661, Svatý Kříž 131, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti v ostatní zájmové činnosti - tisk almanachu ke 120. výročí založení organizace Klubu českých turistů Havlíčkův Brod.

 

377/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 sdružení Kalamajka, folklorní soubor Havlíčkův Brod, IČ 46483764, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod, ve výši 79.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – tanec.

 

378/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Bobři Havlíčkův Brod, IČ 15060888, Horní 3188, Havlíčkův Brod, ve výši 45.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

379/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 občanskému sdružení JAN VÁCLAV STAMIC, IČ 62698371, Husova 2147, Havlíčkův Brod ve výši 100.000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – 11. ročník festivalu Stamicovy slavnosti.

 

380/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Michalu H., Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Jarní parkurové závody.

 

381/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 pro HB SKI TEAM o.s.,  IČ 27042537, Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování, snowboarding.

 

382/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Havlíčkobrodské o.p.s.,  IČ 27513335, Čechova 3814, Havlíčkův Brod, ve výši 500.000,- Kč v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti kultury –  pořádání divadelních představení a koncertů.

 

383/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Jiřině T., Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – zajištění oslav 700. výročí založení obce Mírovka a 50 let založení TJ Sokol Mírovka.

 

384/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města na rok 2012 pro FC SLOVAN Havlíčkův Brod, IČ 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 1.000.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal.

 

385/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Kulturnímu domu “Ostrov“ spol. s r.o., IČ 47453281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 1.200.000,- Kč v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti kultury – a to na provoz kinosálu, pořádání divadelních představení, koncertů pro veřejnost, vzdělávací pořady pro děti, přehlídky a akademie škol.

 

386/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 pro CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., IČ 27470148, B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - Letní žurnalistická škola K.H.Borovského, Centrum K.H.Borovského se soutěží Školní časopis Vysočiny, Akademie třetího věku.

 

387/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Canisterapeutickému sdružení Kamarád,o.s. IČ 70153931, Pohled 110, ve výši 5.000,- Kč  na celoroční činnostv oblasti ostatní zájmové činnosti - péče o canisterapeutické psy.

 

388/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Jiřímu B., Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Halové mistrovství světa veteránů v atletice v běhu na 1.500 m a 3.000 m ve Finsku.

 

389/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se smlouvou o spolupráci č. OVVV/24/2010/RB dotaci  z rozpočtu města pro rok 2012 Bruslařskému klubu Havlíčkův Brod, IČ 00527734, U Stadionu  2777, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000.000,- Kč na  celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - lední hokej – podpora mládežnického hokeje až do úrovně juniorských týmů.

 

390/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 sdružení Aura, občanské sdružení IČ 60126850, Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – petanque.

 

391/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Armádnímu tanečnímu klubu Havlíčkův Brod, o.s., IČ 69173486, Na Spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti kultury – tanec.

 

392/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města na  rok 2012 pro FC SLOVAN Havlíčkův Brod,  IČ 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu -  mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků - O pohár Města Havlíčkův Brod.

 

393/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 občanskému sdružení TROJKA, IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na jednorázovou akci  pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči – terapie v solné jeskyni.

 

394/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod, o.s. IČ 00528951, Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč, v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz letiště v Havlíčkově Brodě.

 

395/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 pro Aktivní Perknov, o.s., IČ 22676244, Vratná 3050, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - společenské a sportovní aktivity v Perknově.

 

396/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 občanskému sdružení Opera mladých - Jakub Pustina, IČ 22825703, Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou, ve výši 11.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury uspořádanou v Havlíčkově Brodě – koncert festivalu „Jakub Pustina a jeho hosté“.

 

397/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 pro Okrašlovací spolek BUDOUCNOST, o.s., IČ 22855661, Sázavská 430, Havlíčkův Brod ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – Sázení spolkového stromu, Veřejná rozprava,  Cena Františka Drašnera.

 

398/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012  pro “Oddíl Moderního sportovního karate Chotěboř“, Železnohorská 826, Chotěboř, ve výši 35.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci zajištěnou oddílem Moderního sportovního karate Havlíčkův Brod uspořádanou v Havlíčkově Brodě v oblasti tělovýchovy a sportu – Evropský pohár v karate 2012 - soutěž v kumite a kata.

 

399/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ 426164, Dolní 259, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – školení mladých zdravotníků  - 4 kurzy výuky první pomoci.

 

400/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ 426164, Dolní 259, Havlíčkův Brod, ve výši 12.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - Běh naděje.

 

401/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 občanskému sdružení Klub důchodců Havlíčkův Brod, IČ 62698761, Údolní 759, Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,-Kč na celoroční činnost v ostatní zájmové činnosti.

 

402/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 občanskému sdružení TROJKA,  IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na jednorázovou akci  pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči – canisterapie.

 

403/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Aleši K., Havlíčkův Brod ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury –muzikál Bláznivý sen (2 představení) a muzikál Kráska a Netvor (2 představení).

 

404/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 občanskému sdružení TROJKA, IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na jednorázovou akci  pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči –  terapie plaváním.

 

405/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Nadačnímu fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, IČ 67440568, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 11. ročník veřejné benefice v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

 

406/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 občanskému sdružení „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska,o.s.“, IČ 26563347, Termesivy 92, Havlíčkův Brod, ve výši 65.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na hudebních festivalech.

 

407/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 občanskému sdružení Lyžař o.s., IČ 27038840, Klášterská 3327, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč, v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provoz lyžařského střediska v areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu.

 

408/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Loutkovému divadlu Havlíčkův Brod o.p.s., IČ 28771010, Vrabčí trh 187, Havlíčkův Brod ve výši 55.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury– divadelní činnost.

 

409/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Jaroslavu N., Havlíčkův Brod, ve výši 3.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - sportovní rodinný pětiboj.

 

410/11 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2012 Oblastní charitě Havlíčkův Brod pro Mateřské centrum Zvoneček , IČ 15060233, B. Němcové, Havlíčkův Brod, ve výši 85.000,- Kč , v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz Mateřského centra Zvoneček.

 

411/11 Plán činnosti Výboru pro sociální a zdravotní tématiku na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Výboru pro sociální a zdravotní tématiku na období leden až listopad 2012, dle podkladové přílohy č. 17954.

 

412/11 Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 18035 projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

413/11 Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 18031 projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

414/11 Změna člena výboru pro sociální a zdravotní tématiku

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci MUDr. Josefa Bureše na členství ve výboru pro sociální a zdravotní tématiku a jeho novým členem podle § 84, odst. 2, pím. l) zákona 128/2000 Sb. volí Miroslava Krajcigra dle podkladové přílohy č. 18010.

 

415/11 Změny rozpočtu města 12/2011

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá ekonomickému odboru zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 12/2011 rozpočtová opatření evidovaná v přípravě změn rozpočtu pod č. 17. a 18. uvedená v podkladové příloze č. 17975 takto:

a) rozpočtovým opatřením se zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 130.000 Kč 

b) rozpočtovým opatřením se zvyšují očekávané roční rozpočtové výdaje o 328.100 Kč.

Závazný ukazatel hospodaření – provozní příspěvek PO ZŠ Konečná se zvyšuje o částku 198.100 Kč.

c) základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2011 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města k 31.12.2011 dle podkladové přílohy č. 17975 

- rozpočtové příjmy 598.724.861 Kč

- rozpočtové výdaje 713.738.143 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2011 (DEFICIT) 115.013.282 Kč

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2011 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města k 31.12.2011 dle podkladové přílohy č. 17975 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2011 a dále finančními prostředky z předchozích let

 

416/11 Stanovení paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích paušální náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města pro rok 2012 ve výši 200 Kč/hod.

 

417/11 Volba přísedícího Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí dle § 64, zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích  jako přísedícího Okresního soudu v Havlíčkově Brodě Miloslava Trtíka dle podkladové přílohy č. 17783.

 

418/11 Zpráva z valné hromady HC REBEL, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti HC REBEL a.s. konané dne 26.10. 2011 předložený v podkladové příloze č. 18049.

 

419/11 Plán jednání zastupitelstva města na 1. pololetí roku 2012

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na 1. pololetí roku 2012 v termínech: 20. února, 16. dubna a 11. června.

 

420/11 Darovací smlouva - stojan s hodinami, hlásičem a odpadkového koše

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru na základě darovací smlouvy s Občanským sdružením "PŘIJDU VČAS", IČ: 26557568, Hybešova 3836/13, 796 01 Prostějov dle podkladové přílohy č. 17875.

 

421/11 Záměr darování - pozemky v k.ú. Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování následujících pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod Kraji Vysočina v Jihlavě:

parc.č.  207/2     o výměře       72 m2     ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č.  207/7     o výměře     559 m2    ostatní plocha-silnice

parc.č.  207/8     o výměře  2230  m2    ostatní plocha-silnice

parc.č.  207/9     o výměře   1711 m2    ostatní plocha-silnice

v k.ú. Klanečná 

a parc.č.  542/15  o výměře     516 m2     ostatní plocha-silnice

v k.ú. Poděbaby

 

422/11 Prodej části pozemků dle KN 983/3 a dle PK 972, 983 v k. ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků  ppč. 983/17 o výměře  651  m2, ppč. 983/18 o výměře 2188 m2 a ppč. 983/22 o výměře 19018 m2 v katastrálním území Mírovka, oddělených geometrickým plánem č. 451-6/2011, společnosti ČEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, 10152 Praha IČ: 257 02 556. Cena pozemku činí 360 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

423/11 Prodej  id. 1/2 pozemku ppč. 2640/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  id. 1/2 pozemku ppč. 2640/1 o výměře 87 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Ivaně a Stanislavu R., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 600 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

424/11 Prodej pozemku ppč. 38/12 v k. ú. Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Květnov  ppč. 38/12 o výměře 398 m2 Markétě a Františkovi K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 12,50 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

425/11 Prodej části pozemku ppč. 628/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 628/159 o výměře 92 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod  Aleně a Janu J., Chotěboř. Cena pozemku činí 580 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

426/11 Záměr darování pozemku ppč. 749/6 v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje záměr darování pozemku ppč. 749/6 o výměře 55 m2 v katastrálním území Perknov.

 

427/11 Směna pozemků - Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod:

ppč. 659/3  o výměře 2002 m2 oddělený GP z pozemku ppč. 659/1

ppč. 674/18 o výměře 1034 oddělený GP z pozemku ppč. 674/1

ppč. 674/19 o výměře 1924 oddělený GP z pozemku ppč. 674/1

ppč. 659/4 o výměře 520 m2 oddělený GP z pozemku ppč. 659/2

za pozemky

ppč. 674/20 o výměře 2747 m2 oddělený GP z pozemku ppč. 674/15

ppč. 673/7 o výměře 2662 m2 vytvořený GP z částí pozemků ppč. 674/15, ppč. 673/7, ppč. 673/5, ppč. 672/1 a ppč. 669/3

s Mgr. Milanem M., Praha a MUDr. Markétou M., Praha dle podkladové přílohy č. 18114.

 

428/11 Směna pozemků - Rozkoš

Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města uzavřít Smlouvu o spolupráci ve věci výstavby technické infrastruktury v obytné zóně Rozkošská, Havlíčkův Brod s Mgr. Milanem M. a MUDr. Markétou M. dle podkladové přílohy č. 17961.

 

429/11 Prominutí 2. splátek kupních cen - Spálená stráň

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že kupující, uvedení v podkladové příloze č. 18015, splnili podmínky dané kupními smlouvami na převod pozemků. V souladu s tím plní Město Havlíčkův Brod svůj závazek a promíjí kupujícím druhou splátku kupní ceny.

 

430/11 Analýza "Návrhu řešení bytové a sociální otázky v domech čp.310, 311 v ulici 5.května a čp.1375 v ulici Havířská"

Zastupitelstvo města schvaluje analýzu č. 2  Záměru řešení bytové a sociální otázky v domech čp. 310, 311 v ulici 5.května a čp.1375 v ulici Havířská dle podkladové přílohy č. 18113 a ukládá radě města dále realizovat body dle této přílohy.

 

431/11 Žádost o prominutí úroku z prodlení

Zastupitelstvo města neschvaluje žádost Hospodářské komory Havlíčkův Brod, Bělohradská čp.1128, Havlíčkův Brod, IČ:601 10 201 o prominutí úroku z prodlení. Zastupitelstvo města stanovuje termín zaplacení úroku z prodlení do 31.1.2012.

 

432/11 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo města schvaluje připravit prodej bytových jednotek v budovách  čp. 1105, 1106, 1107, 1108, 1121, 1122 a 1123  v katastrálním území Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech všech domů a včetně spoluvlastnických podílů na pozemcích pod  uvedenými budovami. Zároveň zastupitelstvo města ukládá radě města zveřejnit, po nabytí právní moci vkladu prohlášení o vymezení bytových jednotek, záměr prodeje bytových jednotek v předmětných budovách.

 

433/11 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla převodu bytových jednotek ve vlastnictví města Havlíčkův Brod ve 4. vlně privatizace dle  podkladové přílohy  č.17916.

 

434/11 Rodinné domky Letná, Havlíčkův Brod - převzetí veřejného osvětlení do majetku města

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné převzetí objektu veřejného osvětlení včetně záruční doby  3 roky, tj. kabelové vedení, vč. sloupů veřejného osvětlení a příslušenství, v lokalitě Rodinné domky Letná, Havlíčkův Brod od Martina P., Havlíčkův Brod do vlastnictví Města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 17924.

 

435/11 Prodej volného bytu

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.301/11 z 31.10.2011 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3207/14 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Tomáš a Iva H., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 651.500,-Kč.

 

436/11 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č. 3219/18 v domě čp. 3218, 3219,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.        

Kupující: Manželé Bedřich a Blažena M., Havlíčkův Brod.  

Za kupní cenu: 507.613,00 Kč.

 

437/11 2. vlna privatizace - prodej bytu 1868/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č. 1868/7 v domě čp. 1868, 1869,  ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Kupující: Eva K. a Pavel K., Havlíčkův Brod.  

Za kupní cenu: 479.188,00 Kč.

 

438/11 Prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č. 3208/8 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Kupující: Pavel Z., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 941.118 Kč

 

439/11 Prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č. 3221/2 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Kupující: Hana K., Lípa 

Za kupní cenu: 601.000 Kč

 

440/11 Prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č. 3236/18  v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Kupující: Pavel Z., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 931.118 Kč

 

441/11 Prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č.1205/8  v domě čp.1205,1206,  ulice  Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu  a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Kupující: Jana G., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 553.700 Kč

 

442/11 Prodej pozemku v k. ú. Perknov stpč. 6

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 801 o výměře 441 m2 v katastrálním území Perknov Miroslavě M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  33.688 Kč. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

443/11 Prodej pozemku v k. ú. Perknov stpč. 6

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 802 o výměře 273 m2 v katastrálním území Perknov Otmaru L.,  Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 20 854  Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

444/11 Jmenování členů školských rad

Zastupitelstvo města s účinností od 1.1.2012 do 31.12.2014 jmenuje do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 PhDr. Štrossovou Ivanu, p. Vyhnalíkovou Blanku, p. Dobrou Andreu, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 Ing. Kopeckého Zdeňka, Bc. Královou Janu, Kopice Jiřího, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Vyoralovou Evu, Prokopovou Šárku, Honzárka  Libora do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941             Mgr. Šoposkou Lenku, Ing.  Karla Báťu, p. Švecovou Marii, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PhDr. Štrossovou Ivanu, Ing. Kuželku Ivana, Bc. Královou Janu.

445/11 Plánovací smlouva - školící centrum NEST

Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č.18115 s NEST.HB spol. s r.o., IČ 25929011, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury v rámci stavby „Školící centrum NEST.HB Havlíčkův Brod“.

 

446/11 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 - finanční spoluúčast města na obnově

Zastupitelstvo města zplnomocňuje radu města k odsouhlasení příspěvku majitelům nemovitostí na jejich obnovu z programu Poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina na rok 2012.

 

447/11 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 – finanční spoluúčast města na obnově

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek č. 08/10 na obnovu měšťanského domu č.p. 48, Havlíčkovo náměstí, vlastníkům Pavle Č, Havlíčkův Brod, Vojtěchu N., Frýdlant a Petru O., Havlíčkův Brod, ve výši min. 20 % z celkových nákladů obnovy v roce 2012, max. do výše 55 000,- Kč.

 

448/11 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 – finanční spoluúčast města na obnově

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek č. 08/10 na obnovu měšťanského domu č.p. 96, Dolní ulice, vlastníku Jaroslavě K., Havlíčkův Brod, ve výši min. 20 % z celkových nákladů obnovy v roce 2012, max. do výše 105 000,- Kč.

 

449/11 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 – finanční spoluúčast města na obnově

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek č. 08/10 na obnovu Mahlerovy vily č.p. 2197 vlastníku Bytovému družstvu Beckovského 2197, Beckovského 2197, Havlíčkův Brod, ve výši do 20 % z celkových nákladů obnovy v roce 2012, max. 140 000,- Kč.

 

450/11 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 – finanční spoluúčast města na obnově

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek č. 08/10 na obnovu kostela sv. Kateřiny vlastníku Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši do 20 % z celkových nákladů obnovy v roce 2012, max. 140 000,- Kč.

 

451/11 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 – finanční spoluúčast města na obnově

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek č. 08/10 na obnovu měšťanského domu č.p. 131, Dolní ulice, vlastníku Zbyňku Š., Havlíčkův Brod, ve výši min. 20 % z celkových nákladů obnovy v roce 2012, max. do výše 85 000,- Kč.

 

452/11 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 57/1, 57/3, 57/7, st.parc.č. 62, 63/2, 4198, 4199, 4200, 4201 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  pozemky parc.č. 57/1, 57/3, 57/7, st.parc.č. 62, 63/2, 4198, 4199, 4200, 4201 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemků ze zastavitelných ploch s funkčním využitím „Území drobné výroby a služeb“ do ploch s funkčním využitím „Smíšené území centrální“.

 

453/11 Pokyny pro vypracování návrhu územního plánu Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 49, odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), předložené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Havlíčkův Brod.

 

454/11 Rekonstrukce mostu u Sv. Kateřiny - smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026 dle podkladové přílohy č. 17910 s Krajem Vysočina, IČ 708 90 749.

 

455/11 Demolice objektů v kasárnách letiště

Zastupitelstvo města souhlasí za předpokladu získání dotace s demolicí objektů v areálu bývalých kasáren letiště, které jsou postaveny na pozemcích stp.č. 5464, stp.č. 5465, stp.č. 5466, stp.č. 5467, stp.č. 5468 a stp.č. 5469 katastrální území Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města podat žádost o dotaci na tyto demolice z programu Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů a prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí dofinacování nákladů spojených s realizací projektu.

 

456/11 Pojmenování ulic

Zastupitelstvo města v samostatné působnosti rozhoduje o pojmenování ulic Žitná a Ječná v rozsahu dle podkladové přílohy č. 18075 a ukládá stavebnímu úřadu provést zápis do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 

457/11 Změna ÚPSÚ Havlíčkův Brod - pozemky parc.č. 1820/1, 1821/2, 1820/3, 1823/1, 2383/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  pozemky parc.č. 1820/1, 1821/2, 1820/3, 1823/1 a 2383/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemků z nezastavitelných ploch s funkčním využitím „Louky, pastviny“ do zastavitelných ploch s funkčním využitím „Území drobné výroby a služeb“.

 

458/11 Plán kontrol kontrolního výboru ZM

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti kontrolního výboru ZM pro na 2012 v následujícím rozsahu:

1.Dodržování právních předpisů ostatními výbory ZM

2.Kontrola plnění usnesení ZM a RM

3.Kontrola schválených veřejných podpor de minimis RM a ZM

4.Kontrola RM schválených pronájmů a výpůjček nemovitostí v majetku města

5.Kontrola hospodárnosti a zákonnosti vynakládaných  finančních prostředků

 

459/11 Plán kontrol kontrolního výboru ZM

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit vedení evidenci fyzických kontrol nebytových prostor v podrobnějším členění, minimálně v rozsahu kontrolovaný objekt, datum kontroly, nález, zúčastněné osoby.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta