Usnesení z jednání zastupitelsta města dne 12. 9. 2011Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Petr Doucha, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Jan Tecl

 

223/11 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 143/11 do 31.10.2011, č. 132/11 do 31.12.2011 a č. 135/11 do 30.6.2012.

 

224/11 Sloučení Gymnázia Havlíčkův Brod se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města nesouhlasí se sloučením Gymnázia Havlíčkův Brod se Střední školou zdravotnickou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod v jeden subjekt.

 

225/11 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní umělecká škola  J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 17122.

 

226/11 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje "Smlouvu o spolupráci" s městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00 26 80 97 ve znění podkladové přílohy č. 17123.

 

227/11 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města podat na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o zápis příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod do rejstříku škol a školských zařízení, kde místem poskytovaného vzdělávání bude Havlíčkův Brod a Přibyslav (odloučené pracoviště).

 

228/11 Informace - financování nového sídla Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o proběhlém jednání se zástupci Kraje Vysočina a zaslaném dopisu na Ministerstvo kultury ČR ve věci financování nového sídla Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

 

229/11 Usnesení z jednání Výboru pro sociální a zdravotní tématiku

Zastupitelstvo města ukládá radě města zjistit potřeby a vyhledat vhodné prostory pro činnost místních výborů, svazů, asociací, klubů, organizací a jednot zdravotně postižených.

 

230/11 Rozpočtová opatření zastupitelstva města pro období 09/2011 (čj. 10. až 12.)

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá ekonomickému odboru zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 09/2011 rozpočtová opatření evidovaná v přípravě změn rozpočtu pod č. 10. až 12. a uvedená v podkladové příloze č. 17269 takto:

a) rozpočtovým opatřením se snižují očekávané roční rozpočtové příjmy o 2.820.400 Kč

b) rozpočtovým opatřením se zvyšují očekávané roční rozpočtové výdaje o 6.852.025 Kč

c) základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2011 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města k 12.09.2011 dle podkladové přílohy č. 17269:

- rozpočtové příjmy 565.302697,50 Kč

- rozpočtové výdaje 701.282.822,50 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2011 (DEFICIT) 135.980.175,00 Kč

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2011 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města k 12.09.2011 dle podkladové přílohy č. 17269 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2011 a dále finančními prostředky z předchozích let.

 

231/11 Žádost o prominutí či zmírnění sankce za porušení rozpočtové kázně - Smíšený pěvecký sbor Jasoň

Zastupitelstvo města v souladu s §  22 zákona 250/2000 Sb. a na základě písemné žádosti občanského sdružení Smíšený pěvecký sbor Jasoň, Na spravedlnosti 3213, 580 01 H. Brod, IČ 626 96 165 o prominutí odvodu 73.000 Kč včetně penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/49/2009/RB a OVVVV/50/2009/RB promíjí odvod 65.700 Kč (90%) a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace dle § 22, odst. 6 zákona 250/2000 Sb.. Občanské sdružení Smíšený pěvecký sbor Jasoň, IČ 626 96 165 odvede 10% nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 7.300 Kč (10%) a to ve lhůtě do 30 dnů po oznámení rozhodnutí orgánu samosprávy.

 

232/11 Žádost o prominutí či zmírnění sankce za porušení rozpočtové kázně - Tělovýchovná jednota Šmolovy, 580 01 H. Brod, IČ 464 84 604

Zastupitelstvo města v souladu s §  22 zákona 250/2000 Sb. a na základě písemné žádosti občanského sdružení Tělovýchovná jednota Šmolovy, 580 01 H. Brod, IČ 464 84 604 o prominutí odvodu 55.000 Kč včetně penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/63/2009/RB promíjí odvod 49.500 Kč (90%) a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona 250/2000 Sb.. Občanské sdružení Tělovýchovná jednota Šmolovy, IČ 464 84 604 odvede 10% nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 5.500 Kč (10%) a to ve lhůtě do 30 dnů po oznámení rozhodnutí orgánu samosprávy.

 

233/11 Žádost o prominutí či zmírnění sankce za porušení rozpočtové kázně - ADIVADLO, Na Ostrově 28, 580 01, H. Brod, IČ 682 13 972

Zastupitelstvo města v souladu s §  22 zákona 250/2000 Sb. a na základě písemné žádosti občanského sdružení ADIVADLO, Na Ostrově 28, 580 01, H. Brod, IČ 682 13 972 o prominutí odvodu 10.000 Kč včetně penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/52/2009/RB promíjí odvod 9.000 Kč (90%) a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona 250/2000 Sb.. Občanské sdružení ADIVADLO, IČ 682 13 972 odvede 10% nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 1.000 Kč (10%) a to ve lhůtě do 30 dnů po oznámení rozhodnutí orgánu samosprávy.

 

234/11 Cena města Havlíčkův Brod  za nejkrásnější knihu veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod  za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 21. Podzimního knižního veletrhu.

 

235/11 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní  rok 2010/ 11

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2010/11: Kč 5.000,-  Pavel S., Kč 3.000,- Kristýna D., Kč 2.000,- Jiří H., Kč 5.000,- Terézia V., Kč 3.000,- Tereza H., Kč 2.000,- Jakub M., Kč 5.000,- Radek Z., Kč 3.000,- Kristýna B., Kč 2.000,- Tomáš R., Kč 5.000,- Jáchym Š., Kč 3.000,- Filip T., Kč 2.000,- Josef S., Kč 5.000,- Markéta L., Kč 3.000,- David B., Kč 2.000,-Yang C., Kč 5.000,- Miroslava R., Kč 3.000,- Lucie C., Kč. 2.000,- Veronika Š., Kč 5.000,- Adam P., Kč 3.000,- Sára S.,Kč 2.000,- Václav R.

 

236/11 Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2012

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod celkovou částku pro poskytování finanční podpory pro rok 2012 ve výši 6,5% sdílených daňových příjmů pro rok 2012 tj. 14.246,7 tis. Kč (č. org. 0200 rezerva běž. výdajů na granty 650 tis. Kč, č. org. 201 rezerva běž. výdajů na dotace 13.496,7 tis. Kč, č. org. 202 rezerva běž. výdajů na dary RM 100 tis. Kč).

 

237/11 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí dle § 64, zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích  jako přísedící Okresního soudu v Havlíčkově Brodě Alenu Budíkovou, Jaroslavu Kuželkovou, Petra Novotného a Bc. Jana Schneidera dle podkladové přílohy č. 16948.

 

238/11 Záměr  prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/1 o výměře cca 92 m2.

 

239/11 Záměr prodeje pozemků ppč. 69/1 a stpč. 27/2 v k. ú. Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Klanečná ppč. 69/1 část o výměře cca 157 m2 a stpč. 27/2 o výměře 23 m2.

 

240/11 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 3991/1 a 3991/2

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3991/1 o výměře cca 58 m2  a  ppč. 3991/2 o výměře cca 10 m2 .

 

241/11 Prodej části pozemku  k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 182/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč. 182/10 o výměře 190 m2 odděleného geometrickým plánem číslo 6646 - 433/2011 z pozemku ppč. 182/1 Ivaně F., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 1500 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

242/11 Prodej pozemků v k. ú. Perknov ppč. 103/119 a 103/184

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Perknov ppč. 103/119 o výměře 184 m2 a 103/184 o výměře 123 m2 MUDr. Jakubovi N. a Mgr. Olze N., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 1100 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

243/11 Koupě pozemku ppč. 2629/2 v k. ú. Havlíčkův Brod - stezka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2629/2  o výměře  8 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6495-4/2011 z pozemku ppč. 2629 ve vlastnictví id. 1/2  ve společném jmění manželů Zdeňka M. a Marty M., Havlíčkův Brod a id. 1/2 Jiřího Č., Habry za cenu 650Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

244/11 Přijetí pozemku v k.ú. Poděbaby od kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - následujících pozemků z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

dle geometrického plánu č.357-1253/2010

pozemek parc.č.  542/23 o výměře 222 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace

pozemek parc.č.  542/24 o výměře 14 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace

 - oddělené z pozemku parc.č. 542/1 v k.ú. Poděbaby

Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod stávajícím chodníkem v k.ú. Poděbaby. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

245/11 Záměr prodeje části pozemku 3230/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 3230/2 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře cca 36 m2 a jeho následný prodej za účelem výstavby garáže formou obálkové metody  nejvyšší nabídce.

246/11 2. vlna privatizace - prodej bytu 1170/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1170/7 v domě čp. 1170, 1171, 1172,  ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod,  včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č.st.3703, st.3704 ast.3705 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.

Kupující: Ladislava D.Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 288.754,-Kč

 

247/11 Prodej volných bytů

Zastupitelstvo města ukládá radě města inzerovat  prodej těchto bytových jednotek:

č.bj. 3207/14 Na Spravedlnosti o velikosti 1+1, min. cena   540 tis. Kč

č.bj. 3210/3 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1, min. cena     920 tis. Kč

č.bj. 3219/3 Na Výšině o velikosti 3+1, min. cena                950 tis. Kč

č.bj. 3221/2 Na Výšině o velikosti 1+1, min. cena                540 tis. Kč

č.bj. 3223/17 Na Výšině o velikosti 1+1, min.cena               540 tis. Kč

č.bj. 3230/6 Na Výšině o velikosti 3+1, min.cena                 920 tis. Kč

č.bj. 3232/5 Na Výšině o velikosti 1+1, min.cena                 530 tis. Kč

č.bj. 3234/14 Na Výšině o velikosti 1+1, min.cena               530 tis. Kč

č.bj. 1205/8 Žižkov II o velikosti 1+1, min. cena                  530 tis. Kč

č.bj. 1295/11 Žižkov II o velikosti 1+1, min. cena                520 tis. Kč

č.bj. 1172/1 Jihlavská o velikosti 2+1, min. cena                 820 tis. Kč

č.bj. 1172/2 Jihlavská o velikosti 1+1, min. cena                 490 tis. Kč

 

248/11 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Perknov stpč. 6 a ppč. 749/6

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Perknov stpč. 6 o výměře 714 m2.

 

249/11 Prodej budovy 2190 Masarykova ul.

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit inzerci nabídky prodeje budovy čp.2190, Masarykova ulice, Havlíčkův Brod včetně garáže a přilehlých pozemků za minimální kupní cenu 7.536.680,-Kč.

 

250/11 Převod pozemku z vlastnictví ČR - Havířská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemků ppč. 2398/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a ppč. 1962/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Havlíčkův Brod  bezúplatným převodem ve veřejném zájmu z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

251/11 Prodej pozemku č. 1860/5 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 1860/5 o výměře 65 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Sboru Křesťanské společenství Havlíčkův Brod, Okrouhlická 1775, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 73631515 za cenu 750 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

252/11 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:

1) bytové  jednotky č. 3233/4 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé František Ch., Pelhřimov a Věra Ch., Plačkov

Za kupní cenu: 515.254,00 Kč.

 

2) bytové  jednotky č. 3233/12 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ing. Jaroslav M. a Milada M., Havlíčkův Brod.  

Za kupní cenu: 515.254,00 Kč.

 

3) bytové  jednotky č. 3210/1 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jana P., Havlíčkův Brod.  

Za kupní cenu: 501.040,00 Kč.

 

253/11 „Snížení energetické náročnosti objektu BD Smetanovo náměstí čp. 1859 a 1860, Havlíčkův Brod“

Zastupitelstvo města ukládá radě města realizovat stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu BD Smetanovo náměstí čp. 1859 a 1860, Havlíčkův Brod“ v rozsahu zadání veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení.

 

254/11 Valná hromada Úpravny vody Želivka a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu města Bc. Jana Tecla jako svého zástupce  na valnou hromadu společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. a společnosti HC REBEL, a.s. Delegace platí do konce roku 2011.

 

255/11 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ul. Klášterská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 4667/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Petru M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 652 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

256/11 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ul. Klášterská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 4668/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Lubomíru T., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 652 Kč/m2. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

257/11 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ul. Klášterská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 4670/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Haně a Petrovi H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 652 Kč/m2. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

258/11 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ul. Klášterská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 4669/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Zdeňku S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 652 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

259/11 Prodej pozemku v k.ú. Antonínův Důl

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 293/2 o výměře 2111 m2 (podíl 119/838) v k. ú. Antonínův Důl, firmě LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 24753173. Žadatel uhradí náklady související s vkladem do katastru nemovitostí. Kupní cena pozemků ve výši spoluvlastnického podílu činí 119.909 Kč.

 

260/11 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemků ppč. 581/1o výměře 778 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a PK 578 o výměře 7714 v k.ú. Havlíčkův Brod  bezúplatným převodem ve veřejném zájmu z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

261/11 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 207/11

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 207/11 o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami včetně doložky ve věci převodu pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1806/4 v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví Města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č.16967. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

262/11 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. 180/11

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 180/11 o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami včetně doložky ve věci převodu pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1806/24 a 1806/27 v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví Města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č.16945. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

263/11 Směna  pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Autoklub

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku stpč. 3205 o výměře 172 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod  ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 578/6 o výměře 153 m2 oddělený geometrickým plánem z pozemku ppč. 578/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Autoklubu v AČR, Humpolecká 1078, Havlíčkův Brod, IČ 00485144. Žadatel uhradí rozdíl ve výměře pozemků ve výši 21.850 Kč ve prospěch Města Havlíčkův Brod a polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

264/11 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/86

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč.  1753/86 o výměře 17 m2 Ing. Haně M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  1112  Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

265/11 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/86

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč. 1753/87 o výměře 22 m2 Jiřímu P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  1112 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

266/11 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Květnov ppč. 38/12

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Květnov ppč. 38/12 o výměře 398 m2.

 

267/11 Převod pozemku v k.ú. Šmolovy do vlastnictví města

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemku parcelní č. 887/4 o výměře 1456 m2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle § 5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb.,  pozemku určeného rozhodnutím o umístění stavby k zastavění. Investorem stavby na uvedeném pozemku nebude stát.

 

268/11 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Janem a Libuší M., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 17225.

 

269/11 Dohoda o způsobu úhrady dluhu

Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o způsobu úhrady dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a  Miroslavem L., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 17284.

 

270/11 Záměr prodeje pozemku ppč. 1064/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1064/1 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Mírovka.

 

271/11 Záměr prodeje pozemku ppč. 1064/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1064/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Mírovka.

 

272/11 Souhlas s prodejem pozemku v k.ú. Štoky

Zastupitelstvo města souhlasí jako spoluvlastník 29/407 pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Štoky s prodejem sousedního pozemku p.č. 3039 (vytvořeného geometrickým plánem č. 1040-9/2011 z pozemku p.č. st.1/6) ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky pro Městys Štoky, Štoky 261, IČ: 00268356.

 

273/11 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 8 , Žižkov II 1205, Havlíčkův Brod paní Dagmar P., Světlá nad Sázavou. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 4.943,00 Kč v termínu do 31.10.2011.

 

274/11 Prodej pozemku ppč. 540/7 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 540/7 v k.ú. Poděbaby o výměře 10 m2, odděleného z pozemku ppč. 540/1 v k.ú. Poděbaby manželům Ing. Václavu a Evě R., Praha za cenu 228 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta