Lesní tůně na pozemku parc. č. 273/1 v k.ú. BřevniceMinisterstvo životního prostředí

„LESNÍ TŮNĚ NA POZEMKU PARC. Č. 273/1 V K.Ú. BŘEVNICE“
 
 
 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí

Program péče o krajinu v roce 2021

Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí
 
lesní tůně Břevnice
Fotografie před realizací projektu
 
Projekt řeší výstavbu soustavy tří tůní v lokalitě Ronovec, kde stávající údolní niva je významným krajinným prvkem.

Stavba respektuje modelaci daného území. Terénní úpravy – výstavba tří zemních, hloubených tůní – budou pozvolně navazovat na stávající terén a přirozeným vegetačním krytem začleněny do okolí. Jednotlivé tůně se nachází v podmáčených terénních depresích v blízkosti koryta bezejmenného potoka. Jedná se o podmáčený prostor s omezenými možnostmi hospodaření.

V průběhu stavby dojde k vyhloubení zdrže tůní. Veškeré práce budou mít charakter terénních úprav do hloubky 1,5 m o výměře menší než 300 m2 a veškerá výkopová zemina bude použita v rámci stavby. Tůně  po dokončení budou bez manipulačních objektů a jejich plocha je navržena 64m2 , 39m2 a 52 m2.

Nově vzniklé tůně  posílí biologickou rozmanitost dané lokality. Stavba se zřizuje za účelem revitalizace krajiny, plnění funkce lesa, zvýšení biodiverzity, zadržování vody v krajině a pro ostatní nespecifikované účely. Cílem je zlepšování dochovaných přírodních  hodnot dané krajiny, uvedené opatření bude zejména sloužit k podpoře ohrožených a vzácných druhů živočichů na dané lokalitě.
 

Celkové náklady projektu:

72 116,- Kč

Dotace z MŽP:

72 116,- Kč

Spolufinancování města:

         0,- Kč

 

Zodpovídá: Ing. Marie Kudrnová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2021 / 9.9.2021