2023 - "Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod" 

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 

Projekt: „Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod“

Identifikační číslo žádosti: 5211000172

 

Číslo výzvy: 10/2021

Prioritní oblast: 1. Voda

Podoblast: 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

Podporované aktivity: 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (financováno z NPO)

 

Datum zahájení realizace projektu:         06/2023

Datum ukončení realizace projektu:        09/2023

                           

Celkové způsobilé výdaje projektu:

6 023 500,- Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

6 023 500,- Kč

Spolufinancování města:

 2 018 982,- Kč

 

Cíl projektu: 

V projektu byla řešena změna stávající stavby a to rekonstrukce části střechy na základní škole Wolkerova, která byla realizována jako tzv. „zelená střecha“. Na střechách, jichž se „ozelenění“ týká, se odstranil původní střešní plášť a na stávající nosnou konstrukci (železobetonové panely) byla provedena skladba zelené extenzivní střechy. Nové střešní vtoky, kterými se střechy odvodní, se napojily na stávající vedení.

Toto opatření je přínosem pro ekologii, neboť zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Od instalace zelené střechy si slibujeme větší tepelnou stabilitu budovy, snížení tepelné ztráty a ochranu nosné konstrukce a hydroizolace proti UV záření. Kromě snížení tepelných ztrát dojde i ke zmenšení odtoku srážkové vody do kanalizační sítě. Stavba bude mít pozitivní vliv na životní prostředí především z důvodu zlepšení mikroklimatu v dané lokalitě.