Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod 

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 

Projekt: „Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“

Identifikační číslo žádosti: 5211000171

 

Číslo výzvy: 10/2021

Prioritní oblast: 1. Voda

Podoblast: 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

Podporované aktivity: 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (financováno z NPO)

 

Datum zahájení realizace projektu:         07/2023

Datum ukončení realizace projektu:        07/2023

                       

Celkové způsobilé výdaje projektu:

3 391 476,55 Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

3 391 476,55 Kč

Spolufinancování města:

    794 641,90 Kč

 

Cíl projektu:

 V projektu byla navržena rekonstrukce části stávající střechy na základní škole Nuselská, která je řešena jako tzv. „zelená střecha“. Na objektu (spojovací pavilon – mateřská škola), kterého se „ozelenění“ týká, byla naprojektována instalace jednoplášťové zelené střechy. Odstraněním původního střešního pláště a následnou instalací zelené extenzivní střechy na stávající nosnou konstrukci (železobetonové panely) a umístěním nových střešních vtoků na odvodnění, došlo k naplnění projektu.

Toto opatření bude velkým přínosem pro ekologii, neboť zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Od instalace zelené střechy si slibujeme větší tepelnou stabilitu budovy, snížení tepelné ztráty a ochranu nosné konstrukce a hydroizolace proti UV záření. Kromě snížení tepelných ztrát dojde i ke zmenšení odtoku srážkové vody do kanalizační sítě. Stavba bude mít pozitivní vliv na životní prostředí především z důvodu zlepšení mikroklimatu v dané lokalitě.